ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ เพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พข.1/222001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
2คธผ.2/122011004การขาย 13 (3)
3คธอ.2/122011004การขาย 13 (3)
4พค.1/122011004การขาย 13 (3)
5พข.1/122011004การขาย 13 (3)
6พบ.1/122011004การขาย 13 (3)
7พบ.1/222011004การขาย 13 (3)
8พค.3/222011019มารยาทและการสมาคม2 (4)
9พข.2/122012214การจัดซื้อเบื้องต้น2 (3)
10มบบ.1/132000004การขายเบื้องต้น3 (3)
11มบบ.1/232000004การขายเบื้องต้น3 (3)
12สบต.2/132022010การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.3020031 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.