ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ มัลลิกา   สิทธิโชค
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชอ.2/621042202วงจรไฟฟ้ากระแสตรง2 (4)
2สอท.1/131051001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า3 (4)
3สออ.1/131051001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า3 (4)
4มอท.2/131052001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง2 (3)
5สอท.1/131052008ระบบโทรคมนาคม2 (3)
6สออ.1/131052008ระบบโทรคมนาคม2 (3)
7สอท.2/131052302ระบบสื่อสารดาวเทียม3 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2763710 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.