ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ วีระวัฒน์   ภูสมหมาย
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชอ.2/221042204เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (4)
2มอท.2/130000202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์3 (4)
3มออ.2/130000202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์3 (4)
4มออ.2/230000202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์3 (4)
5สออ.2/131052103โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล3 (4)
6สออ.2/231052103โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล3 (4)
7สอท.2/131052402ระบบโทรทัศน์ CCTV3 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2755589 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.