ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ สัจจา   อินทรสุขศรี
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชก.1/120010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
2ชก.1/220010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
3ชก.1/320010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
4ชก.1/420010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
5ชพ.1/120010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
6ชพ.1/220010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
7ชพท.1/120010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
8ชพท.1/220010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
9สอผ.1/130000206การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย3 (4)
10สอผ.1/230000206การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย3 (4)
11สอผ.2/131000108ชิ้นส่วนเครื่องกล3 (3)
12สอผ.2/231000108ชิ้นส่วนเครื่องกล3 (3)
13สอผ.1/131000117มาตรวิทยาวิศวกรรม2 (3)
14มอผ.1/131020004การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์2 (3)
15มอผ.1/231020004การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์2 (3)
16มอผ.1/331020004การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์2 (3)
17มอผ.1/431020004การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์2 (3)
18สอผ.2/131022004เทคโนโลยี แคดแคม3 (5)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5717239 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.