ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
Portfolio
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
102:ปวส.1 01:เทคนิคยานยนต์ สอย.1/1 สอย.1/2 สอย.1/3 สอย.1/4 สอย.1/5 สอย.1/6 สอย.1/7 สอย.1/8 สอย.1/9 สอย.1/10 สอย.1/11 สอย.1/12 สอย.1/13 สอย.1/14 สอย.1/15 สอย.1/16
202:ปวส.1 01:เครื่องมือกล สอผ.1/1 สอผ.1/2 สอผ.1/3 สอผ.1/4 สอผ.1/5 สอผ.1/6 สอผ.1/7 สอผ.1/8 สอผ.1/9 สอผ.1/10 สอผ.1/11 สอผ.1/12 สอผ.1/13 สอผ.1/14 สอผ.1/15 สอผ.1/16
302:ปวส.1 07:แม่พิมพ์โลหะ สพพ.1/1 สพพ.1/2 สพพ.1/3 สพพ.1/4 สพพ.1/5 สพพ.1/6 สพพ.1/7 สพพ.1/8 สพพ.1/9 สพพ.1/10 สพพ.1/11 สพพ.1/12 สพพ.1/13 สพพ.1/14 สพพ.1/15 สพพ.1/16
402:ปวส.1 01:เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม สอห.1/1 สอห.1/2 สอห.1/3 สอห.1/4 สอห.1/5 สอห.1/6 สอห.1/7 สอห.1/8 สอห.1/9 สอห.1/10 สอห.1/11 สอห.1/12 สอห.1/13 สอห.1/14 สอห.1/15 สอห.1/16
502:ปวส.1 02:เทคนิคการเชื่อมโลหะ สอห.1/1 สอห.1/2 สอห.1/3 สอห.1/4 สอห.1/5 สอห.1/6 สอห.1/7 สอห.1/8 สอห.1/9 สอห.1/10 สอห.1/11 สอห.1/12 สอห.1/13 สอห.1/14 สอห.1/15 สอห.1/16
602:ปวส.1 01:เครื่องกลไฟฟ้า สอค.1/1 สอค.1/2 สอค.1/3 สอค.1/4 สอค.1/5 สอค.1/6 สอค.1/7 สอค.1/8 สอค.1/9 สอค.1/10 สอค.1/11 สอค.1/12 สอค.1/13 สอค.1/14 สอค.1/15 สอค.1/16
702:ปวส.1 02:ติดตั้งไฟฟ้า สอต.1/1 สอต.1/2 สอต.1/3 สอต.1/4 สอต.1/5 สอต.1/6 สอต.1/7 สอต.1/8 สอต.1/9 สอต.1/10 สอต.1/11 สอต.1/12 สอต.1/13 สอต.1/14 สอต.1/15 สอต.1/16
802:ปวส.1 03:เครื่องเย็นและปรับอากาศ สอป.1/1 สอป.1/2 สอป.1/3 สอป.1/4 สอป.1/5 สอป.1/6 สอป.1/7 สอป.1/8 สอป.1/9 สอป.1/10 สอป.1/11 สอป.1/12 สอป.1/13 สอป.1/14 สอป.1/15 สอป.1/16
902:ปวส.1 01:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.1/1 สออ.1/2 สออ.1/3 สออ.1/4 สออ.1/5 สออ.1/6 สออ.1/7 สออ.1/8 สออ.1/9 สออ.1/10 สออ.1/11 สออ.1/12 สออ.1/13 สออ.1/14 สออ.1/15 สออ.1/16
1002:ปวส.1 03:ระบบโทรคมนาคม สอท.1/1 สอท.1/2 สอท.1/3 สอท.1/4 สอท.1/5 สอท.1/6 สอท.1/7 สอท.1/8 สอท.1/9 สอท.1/10 สอท.1/11 สอท.1/12 สอท.1/13 สอท.1/14 สอท.1/15 สอท.1/16
1102:ปวส.1 05:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทค.1/1 ทค.1/2 ทค.1/3 ทค.1/4 ทค.1/5 ทค.1/6 ทค.1/7 ทค.1/8 ทค.1/9 ทค.1/10 ทค.1/11 ทค.1/12 ทค.1/13 ทค.1/14 ทค.1/15 ทค.1/16
1202:ปวส.1 01:เทคนิคการก่อสร้าง สอส.1/1 สอส.1/2 สอส.1/3 สอส.1/4 สอส.1/5 สอส.1/6 สอส.1/7 สอส.1/8 สอส.1/9 สอส.1/10 สอส.1/11 สอส.1/12 สอส.1/13 สอส.1/14 สอส.1/15 สอส.1/16
1302:ปวส.1 07:โยธา สอธ.1/1 สอธ.1/2 สอธ.1/3 สอธ.1/4 สอธ.1/5 สอธ.1/6 สอธ.1/7 สอธ.1/8 สอธ.1/9 สอธ.1/10 สอธ.1/11 สอธ.1/12 สอธ.1/13 สอธ.1/14 สอธ.1/15 สอธ.1/16
1402:ปวส.1 01:เทคนิคสถาปัตยกรรม สอถ.1/1 สอถ.1/2 สอถ.1/3 สอถ.1/4 สอถ.1/5 สอถ.1/6 สอถ.1/7 สอถ.1/8 สอถ.1/9 สอถ.1/10 สอถ.1/11 สอถ.1/12 สอถ.1/13 สอถ.1/14 สอถ.1/15 สอถ.1/16
1502:ปวส.1 01:ติดตั้งและบำรุงรักษา สอก.1/1 สอก.1/2 สอก.1/3 สอก.1/4 สอก.1/5 สอก.1/6 สอก.1/7 สอก.1/8 สอก.1/9 สอก.1/10 สอก.1/11 สอก.1/12 สอก.1/13 สอก.1/14 สอก.1/15 สอก.1/16
1602:ปวส.1 01:เทคนิคการหล่อ สอล.1/1 สอล.1/2 สอล.1/3 สอล.1/4 สอล.1/5 สอล.1/6 สอล.1/7 สอล.1/8 สอล.1/9 สอล.1/10 สอล.1/11 สอล.1/12 สอล.1/13 สอล.1/14 สอล.1/15 สอล.1/16
1702:ปวส.1 01:เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สอพ.1/1 สอพ.1/2 สอพ.1/3 สอพ.1/4 สอพ.1/5 สอพ.1/6 สอพ.1/7 สอพ.1/8 สอพ.1/9 สอพ.1/10 สอพ.1/11 สอพ.1/12 สอพ.1/13 สอพ.1/14 สอพ.1/15 สอพ.1/16
1802:ปวส.1 02:คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มอม.1/1 มอม.1/2 มอม.1/3 มอม.1/4 มอม.1/5 มอม.1/6 มอม.1/7 มอม.1/8 มอม.1/9 มอม.1/10 มอม.1/11 มอม.1/12 มอม.1/13 มอม.1/14 มอม.1/15 มอม.1/16
1902:ปวส.1 03:ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ สอข.1/1 สอข.1/2 สอข.1/3 สอข.1/4 สอข.1/5 สอข.1/6 สอข.1/7 สอข.1/8 สอข.1/9 สอข.1/10 สอข.1/11 สอข.1/12 สอข.1/13 สอข.1/14 สอข.1/15 สอข.1/16
2002:ปวส.1 04:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สอว.1/1 สอว.1/2 สอว.1/3 สอว.1/4 สอว.1/5 สอว.1/6 สอว.1/7 สอว.1/8 สอว.1/9 สอว.1/10 สอว.1/11 สอว.1/12 สอว.1/13 สอว.1/14 สอว.1/15 สอว.1/16
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ระดับสาขางานห้อง
2102:ปวส.1 01:การบัญชี สบบ.1/1 สบบ.1/2 สบบ.1/3 สบบ.1/4 สบบ.1/5 สบบ.1/6 สบบ.1/7 สบบ.1/8 สบบ.1/9 สบบ.1/10 สบบ.1/11 สบบ.1/12 สบบ.1/13 สบบ.1/14 สบบ.1/15 สบบ.1/16
2202:ปวส.1 01:การตลาด สบต.1/1 สบต.1/2 สบต.1/3 สบต.1/4 สบต.1/5 สบต.1/6 สบต.1/7 สบต.1/8 สบต.1/9 สบต.1/10 สบต.1/11 สบต.1/12 สบต.1/13 สบต.1/14 สบต.1/15 สบต.1/16
2302:ปวส.1 02:การพัฒนาเว็บเพจ สบค.1/1 สบค.1/2 สบค.1/3 สบค.1/4 สบค.1/5 สบค.1/6 สบค.1/7 สบค.1/8 สบค.1/9 สบค.1/10 สบค.1/11 สบค.1/12 สบค.1/13 สบค.1/14 สบค.1/15 สบค.1/16
2402:ปวส.1 04:เทคโนโลยีสำนักงาน ทบค.1/1 ทบค.1/2 ทบค.1/3 ทบค.1/4 ทบค.1/5 ทบค.1/6 ทบค.1/7 ทบค.1/8 ทบค.1/9 ทบค.1/10 ทบค.1/11 ทบค.1/12 ทบค.1/13 ทบค.1/14 ทบค.1/15 ทบค.1/16
2502:ปวส.1 01:ธุรกิจสถานพยาบาล ทธพบ.1/1 ทธพบ.1/2 ทธพบ.1/3 ทธพบ.1/4 ทธพบ.1/5 ทธพบ.1/6 ทธพบ.1/7 ทธพบ.1/8 ทธพบ.1/9 ทธพบ.1/10 ทธพบ.1/11 ทธพบ.1/12 ทธพบ.1/13 ทธพบ.1/14 ทธพบ.1/15 ทธพบ.1/16
ประเภทวิชาคหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
2602:ปวส.1 05:การทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สคผ.1/1 สคผ.1/2 สคผ.1/3 สคผ.1/4 สคผ.1/5 สคผ.1/6 สคผ.1/7 สคผ.1/8 สคผ.1/9 สคผ.1/10 สคผ.1/11 สคผ.1/12 สคผ.1/13 สคผ.1/14 สคผ.1/15 สคผ.1/16
2702:ปวส.1 01:ออกแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สทผ1/1 สทผ1/2 สทผ1/3 สทผ1/4 สทผ1/5 สทผ1/6 สทผ1/7 สทผ1/8 สทผ1/9 สทผ1/10 สทผ1/11 สทผ1/12 สทผ1/13 สทผ1/14 สทผ1/15 สทผ1/16
2802:ปวส.1 01:โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ทธอห.1/1 ทธอห.1/2 ทธอห.1/3 ทธอห.1/4 ทธอห.1/5 ทธอห.1/6 ทธอห.1/7 ทธอห.1/8 ทธอห.1/9 ทธอห.1/10 ทธอห.1/11 ทธอห.1/12 ทธอห.1/13 ทธอห.1/14 ทธอห.1/15 ทธอห.1/16
2902:ปวส.1 04:ธุรกิจอาหาร สคอ.1/1 สคอ.1/2 สคอ.1/3 สคอ.1/4 สคอ.1/5 สคอ.1/6 สคอ.1/7 สคอ.1/8 สคอ.1/9 สคอ.1/10 สคอ.1/11 สคอ.1/12 สคอ.1/13 สคอ.1/14 สคอ.1/15 สคอ.1/16
3002:ปวส.1 03:การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ทคบบ.1/1 ทคบบ.1/2 ทคบบ.1/3 ทคบบ.1/4 ทคบบ.1/5 ทคบบ.1/6 ทคบบ.1/7 ทคบบ.1/8 ทคบบ.1/9 ทคบบ.1/10 ทคบบ.1/11 ทคบบ.1/12 ทคบบ.1/13 ทคบบ.1/14 ทคบบ.1/15 ทคบบ.1/16
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่ระดับสาขางานห้อง
3102:ปวส.1 01:บริการส่วนหน้าโรงแรม บนร.1/1 บนร.1/2 บนร.1/3 บนร.1/4 บนร.1/5 บนร.1/6 บนร.1/7 บนร.1/8 บนร.1/9 บนร.1/10 บนร.1/11 บนร.1/12 บนร.1/13 บนร.1/14 บนร.1/15 บนร.1/16
3202:ปวส.1 02:แม่บ้านโรงแรม มบร.1/1 มบร.1/2 มบร.1/3 มบร.1/4 มบร.1/5 มบร.1/6 มบร.1/7 มบร.1/8 มบร.1/9 มบร.1/10 มบร.1/11 มบร.1/12 มบร.1/13 มบร.1/14 มบร.1/15 มบร.1/16
3302:ปวส.1 03:บริการอาหารและเครื่องดื่ม บอห.1/1 บอห.1/2 บอห.1/3 บอห.1/4 บอห.1/5 บอห.1/6 บอห.1/7 บอห.1/8 บอห.1/9 บอห.1/10 บอห.1/11 บอห.1/12 บอห.1/13 บอห.1/14 บอห.1/15 บอห.1/16
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ระดับสาขางานห้อง
3402:ปวส.1 01:เทคโนโลยีสารสนเทศ สทส.1/1 สทส.1/2 สทส.1/3 สทส.1/4 สทส.1/5 สทส.1/6 สทส.1/7 สทส.1/8 สทส.1/9 สทส.1/10 สทส.1/11 สทส.1/12 สทส.1/13 สทส.1/14 สทส.1/15 สทส.1/16

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8136060 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.