ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
Portfolio
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
102:ปวส.1 01:เทคนิคยานยนต์ มอย.1/1 มอย.1/2 มอย.1/3 มอย.1/4 มอย.1/5 มอย.1/6 มอย.1/7 มอย.1/8 มอย.1/9 มอย.1/10 มอย.1/11 มอย.1/12 มอย.1/13 มอย.1/14 มอย.1/15 มอย.1/16
202:ปวส.1 01:เครื่องมือกล มอผ.1/1 มอผ.1/2 มอผ.1/3 มอผ.1/4 มอผ.1/5 มอผ.1/6 มอผ.1/7 มอผ.1/8 มอผ.1/9 มอผ.1/10 มอผ.1/11 มอผ.1/12 มอผ.1/13 มอผ.1/14 มอผ.1/15 มอผ.1/16
302:ปวส.1 07:แม่พิมพ์โลหะ มพพ.1/1 มพพ.1/2 มพพ.1/3 มพพ.1/4 มพพ.1/5 มพพ.1/6 มพพ.1/7 มพพ.1/8 มพพ.1/9 มพพ.1/10 มพพ.1/11 มพพ.1/12 มพพ.1/13 มพพ.1/14 มพพ.1/15 มพพ.1/16
402:ปวส.1 01:เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม มอห.1/1 มอห.1/2 มอห.1/3 มอห.1/4 มอห.1/5 มอห.1/6 มอห.1/7 มอห.1/8 มอห.1/9 มอห.1/10 มอห.1/11 มอห.1/12 มอห.1/13 มอห.1/14 มอห.1/15 มอห.1/16
502:ปวส.1 02:เทคนิคการเชื่อมโลหะ มอห.1/1 มอห.1/2 มอห.1/3 มอห.1/4 มอห.1/5 มอห.1/6 มอห.1/7 มอห.1/8 มอห.1/9 มอห.1/10 มอห.1/11 มอห.1/12 มอห.1/13 มอห.1/14 มอห.1/15 มอห.1/16
602:ปวส.1 01:เครื่องกลไฟฟ้า มอค.1/1 มอค.1/2 มอค.1/3 มอค.1/4 มอค.1/5 มอค.1/6 มอค.1/7 มอค.1/8 มอค.1/9 มอค.1/10 มอค.1/11 มอค.1/12 มอค.1/13 มอค.1/14 มอค.1/15 มอค.1/16
702:ปวส.1 02:ติดตั้งไฟฟ้า มอต.1/1 มอต.1/2 มอต.1/3 มอต.1/4 มอต.1/5 มอต.1/6 มอต.1/7 มอต.1/8 มอต.1/9 มอต.1/10 มอต.1/11 มอต.1/12 มอต.1/13 มอต.1/14 มอต.1/15 มอต.1/16
802:ปวส.1 03:เครื่องเย็นและปรับอากาศ มอป.1/1 มอป.1/2 มอป.1/3 มอป.1/4 มอป.1/5 มอป.1/6 มอป.1/7 มอป.1/8 มอป.1/9 มอป.1/10 มอป.1/11 มอป.1/12 มอป.1/13 มอป.1/14 มอป.1/15 มอป.1/16
902:ปวส.1 01:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.1/1 มออ.1/2 มออ.1/3 มออ.1/4 มออ.1/5 มออ.1/6 มออ.1/7 มออ.1/8 มออ.1/9 มออ.1/10 มออ.1/11 มออ.1/12 มออ.1/13 มออ.1/14 มออ.1/15 มออ.1/16
1002:ปวส.1 03:ระบบโทรคมนาคม มอท.1/1 มอท.1/2 มอท.1/3 มอท.1/4 มอท.1/5 มอท.1/6 มอท.1/7 มอท.1/8 มอท.1/9 มอท.1/10 มอท.1/11 มอท.1/12 มอท.1/13 มอท.1/14 มอท.1/15 มอท.1/16
1102:ปวส.1 05:เทคนิคคอมพิวเตอร์ มทค.1/1 มทค.1/2 มทค.1/3 มทค.1/4 มทค.1/5 มทค.1/6 มทค.1/7 มทค.1/8 มทค.1/9 มทค.1/10 มทค.1/11 มทค.1/12 มทค.1/13 มทค.1/14 มทค.1/15 มทค.1/16
1202:ปวส.1 01:เทคนิคการก่อสร้าง มอส.1/1 มอส.1/2 มอส.1/3 มอส.1/4 มอส.1/5 มอส.1/6 มอส.1/7 มอส.1/8 มอส.1/9 มอส.1/10 มอส.1/11 มอส.1/12 มอส.1/13 มอส.1/14 มอส.1/15 มอส.1/16
1302:ปวส.1 07:โยธา มอธ.1/1 มอธ.1/2 มอธ.1/3 มอธ.1/4 มอธ.1/5 มอธ.1/6 มอธ.1/7 มอธ.1/8 มอธ.1/9 มอธ.1/10 มอธ.1/11 มอธ.1/12 มอธ.1/13 มอธ.1/14 มอธ.1/15 มอธ.1/16
1402:ปวส.1 01:เทคนิคสถาปัตยกรรม มอถ.1/1 มอถ.1/2 มอถ.1/3 มอถ.1/4 มอถ.1/5 มอถ.1/6 มอถ.1/7 มอถ.1/8 มอถ.1/9 มอถ.1/10 มอถ.1/11 มอถ.1/12 มอถ.1/13 มอถ.1/14 มอถ.1/15 มอถ.1/16
1502:ปวส.1 01:ติดตั้งและบำรุงรักษา มอก.1/1 มอก.1/2 มอก.1/3 มอก.1/4 มอก.1/5 มอก.1/6 มอก.1/7 มอก.1/8 มอก.1/9 มอก.1/10 มอก.1/11 มอก.1/12 มอก.1/13 มอก.1/14 มอก.1/15 มอก.1/16
1602:ปวส.1 01:เทคนิคการหล่อ มอล.1/1 มอล.1/2 มอล.1/3 มอล.1/4 มอล.1/5 มอล.1/6 มอล.1/7 มอล.1/8 มอล.1/9 มอล.1/10 มอล.1/11 มอล.1/12 มอล.1/13 มอล.1/14 มอล.1/15 มอล.1/16
1702:ปวส.1 01:เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มอพ.1/1 มอพ.1/2 มอพ.1/3 มอพ.1/4 มอพ.1/5 มอพ.1/6 มอพ.1/7 มอพ.1/8 มอพ.1/9 มอพ.1/10 มอพ.1/11 มอพ.1/12 มอพ.1/13 มอพ.1/14 มอพ.1/15 มอพ.1/16
1802:ปวส.1 02:คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มอม.1/1 มอม.1/2 มอม.1/3 มอม.1/4 มอม.1/5 มอม.1/6 มอม.1/7 มอม.1/8 มอม.1/9 มอม.1/10 มอม.1/11 มอม.1/12 มอม.1/13 มอม.1/14 มอม.1/15 มอม.1/16
1902:ปวส.1 03:ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ มอข.1/1 มอข.1/2 มอข.1/3 มอข.1/4 มอข.1/5 มอข.1/6 มอข.1/7 มอข.1/8 มอข.1/9 มอข.1/10 มอข.1/11 มอข.1/12 มอข.1/13 มอข.1/14 มอข.1/15 มอข.1/16
2002:ปวส.1 04:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ มอว.1/1 มอว.1/2 มอว.1/3 มอว.1/4 มอว.1/5 มอว.1/6 มอว.1/7 มอว.1/8 มอว.1/9 มอว.1/10 มอว.1/11 มอว.1/12 มอว.1/13 มอว.1/14 มอว.1/15 มอว.1/16
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ระดับสาขางานห้อง
2102:ปวส.1 01:การบัญชี มบบ.1/1 มบบ.1/2 มบบ.1/3 มบบ.1/4 มบบ.1/5 มบบ.1/6 มบบ.1/7 มบบ.1/8 มบบ.1/9 มบบ.1/10 มบบ.1/11 มบบ.1/12 มบบ.1/13 มบบ.1/14 มบบ.1/15 มบบ.1/16
2202:ปวส.1 01:การตลาด มบต.1/1 มบต.1/2 มบต.1/3 มบต.1/4 มบต.1/5 มบต.1/6 มบต.1/7 มบต.1/8 มบต.1/9 มบต.1/10 มบต.1/11 มบต.1/12 มบต.1/13 มบต.1/14 มบต.1/15 มบต.1/16
2302:ปวส.1 02:การพัฒนาเว็บเพจ มบค.1/1 มบค.1/2 มบค.1/3 มบค.1/4 มบค.1/5 มบค.1/6 มบค.1/7 มบค.1/8 มบค.1/9 มบค.1/10 มบค.1/11 มบค.1/12 มบค.1/13 มบค.1/14 มบค.1/15 มบค.1/16
2402:ปวส.1 04:เทคโนโลยีสำนักงาน ทบค.1/1 ทบค.1/2 ทบค.1/3 ทบค.1/4 ทบค.1/5 ทบค.1/6 ทบค.1/7 ทบค.1/8 ทบค.1/9 ทบค.1/10 ทบค.1/11 ทบค.1/12 ทบค.1/13 ทบค.1/14 ทบค.1/15 ทบค.1/16
2502:ปวส.1 01:ธุรกิจสถานพยาบาล ทธพบ.1/1 ทธพบ.1/2 ทธพบ.1/3 ทธพบ.1/4 ทธพบ.1/5 ทธพบ.1/6 ทธพบ.1/7 ทธพบ.1/8 ทธพบ.1/9 ทธพบ.1/10 ทธพบ.1/11 ทธพบ.1/12 ทธพบ.1/13 ทธพบ.1/14 ทธพบ.1/15 ทธพบ.1/16
ประเภทวิชาคหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
2602:ปวส.1 05:การทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม มคผ.1/1 มคผ.1/2 มคผ.1/3 มคผ.1/4 มคผ.1/5 มคผ.1/6 มคผ.1/7 มคผ.1/8 มคผ.1/9 มคผ.1/10 มคผ.1/11 มคผ.1/12 มคผ.1/13 มคผ.1/14 มคผ.1/15 มคผ.1/16
2702:ปวส.1 01:ออกแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรม มทผ1/1 มทผ1/2 มทผ1/3 มทผ1/4 มทผ1/5 มทผ1/6 มทผ1/7 มทผ1/8 มทผ1/9 มทผ1/10 มทผ1/11 มทผ1/12 มทผ1/13 มทผ1/14 มทผ1/15 มทผ1/16
2802:ปวส.1 01:โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ทธอห.1/1 ทธอห.1/2 ทธอห.1/3 ทธอห.1/4 ทธอห.1/5 ทธอห.1/6 ทธอห.1/7 ทธอห.1/8 ทธอห.1/9 ทธอห.1/10 ทธอห.1/11 ทธอห.1/12 ทธอห.1/13 ทธอห.1/14 ทธอห.1/15 ทธอห.1/16
2902:ปวส.1 04:ธุรกิจอาหาร มคอ.1/1 มคอ.1/2 มคอ.1/3 มคอ.1/4 มคอ.1/5 มคอ.1/6 มคอ.1/7 มคอ.1/8 มคอ.1/9 มคอ.1/10 มคอ.1/11 มคอ.1/12 มคอ.1/13 มคอ.1/14 มคอ.1/15 มคอ.1/16
3002:ปวส.1 03:การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ทคบบ.1/1 ทคบบ.1/2 ทคบบ.1/3 ทคบบ.1/4 ทคบบ.1/5 ทคบบ.1/6 ทคบบ.1/7 ทคบบ.1/8 ทคบบ.1/9 ทคบบ.1/10 ทคบบ.1/11 ทคบบ.1/12 ทคบบ.1/13 ทคบบ.1/14 ทคบบ.1/15 ทคบบ.1/16
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่ระดับสาขางานห้อง
3102:ปวส.1 01:บริการส่วนหน้าโรงแรม บนร.1/1 บนร.1/2 บนร.1/3 บนร.1/4 บนร.1/5 บนร.1/6 บนร.1/7 บนร.1/8 บนร.1/9 บนร.1/10 บนร.1/11 บนร.1/12 บนร.1/13 บนร.1/14 บนร.1/15 บนร.1/16
3202:ปวส.1 02:แม่บ้านโรงแรม มบร.1/1 มบร.1/2 มบร.1/3 มบร.1/4 มบร.1/5 มบร.1/6 มบร.1/7 มบร.1/8 มบร.1/9 มบร.1/10 มบร.1/11 มบร.1/12 มบร.1/13 มบร.1/14 มบร.1/15 มบร.1/16
3302:ปวส.1 03:บริการอาหารและเครื่องดื่ม บอห.1/1 บอห.1/2 บอห.1/3 บอห.1/4 บอห.1/5 บอห.1/6 บอห.1/7 บอห.1/8 บอห.1/9 บอห.1/10 บอห.1/11 บอห.1/12 บอห.1/13 บอห.1/14 บอห.1/15 บอห.1/16
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ระดับสาขางานห้อง
3402:ปวส.1 01:เทคโนโลยีสารสนเทศ ทยส.1/1 ทยส.1/2 ทยส.1/3 ทยส.1/4 ทยส.1/5 ทยส.1/6 ทยส.1/7 ทยส.1/8 ทยส.1/9 ทยส.1/10 ทยส.1/11 ทยส.1/12 ทยส.1/13 ทยส.1/14 ทยส.1/15 ทยส.1/16

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.0687990 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.