ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
Portfolio
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
102:ปวส.2 01:เทคนิคยานยนต์ มอย.2/1 มอย.2/2 มอย.2/3 มอย.2/4 มอย.2/5 มอย.2/6 มอย.2/7 มอย.2/8 มอย.2/9 มอย.2/10 มอย.2/11 มอย.2/12 มอย.2/13 มอย.2/14 มอย.2/15 มอย.2/16
202:ปวส.2 01:เครื่องมือกล มอผ.2/1 มอผ.2/2 มอผ.2/3 มอผ.2/4 มอผ.2/5 มอผ.2/6 มอผ.2/7 มอผ.2/8 มอผ.2/9 มอผ.2/10 มอผ.2/11 มอผ.2/12 มอผ.2/13 มอผ.2/14 มอผ.2/15 มอผ.2/16
302:ปวส.2 07:แม่พิมพ์โลหะ มพพ.2/1 มพพ.2/2 มพพ.2/3 มพพ.2/4 มพพ.2/5 มพพ.2/6 มพพ.2/7 มพพ.2/8 มพพ.2/9 มพพ.2/10 มพพ.2/11 มพพ.2/12 มพพ.2/13 มพพ.2/14 มพพ.2/15 มพพ.2/16
402:ปวส.2 01:เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม มอห.2/1 มอห.2/2 มอห.2/3 มอห.2/4 มอห.2/5 มอห.2/6 มอห.2/7 มอห.2/8 มอห.2/9 มอห.2/10 มอห.2/11 มอห.2/12 มอห.2/13 มอห.2/14 มอห.2/15 มอห.2/16
502:ปวส.2 02:เทคนิคการเชื่อมโลหะ มอห.2/1 มอห.2/2 มอห.2/3 มอห.2/4 มอห.2/5 มอห.2/6 มอห.2/7 มอห.2/8 มอห.2/9 มอห.2/10 มอห.2/11 มอห.2/12 มอห.2/13 มอห.2/14 มอห.2/15 มอห.2/16
602:ปวส.2 01:เครื่องกลไฟฟ้า มอค.2/1 มอค.2/2 มอค.2/3 มอค.2/4 มอค.2/5 มอค.2/6 มอค.2/7 มอค.2/8 มอค.2/9 มอค.2/10 มอค.2/11 มอค.2/12 มอค.2/13 มอค.2/14 มอค.2/15 มอค.2/16
702:ปวส.2 02:ติดตั้งไฟฟ้า มอต.2/1 มอต.2/2 มอต.2/3 มอต.2/4 มอต.2/5 มอต.2/6 มอต.2/7 มอต.2/8 มอต.2/9 มอต.2/10 มอต.2/11 มอต.2/12 มอต.2/13 มอต.2/14 มอต.2/15 มอต.2/16
802:ปวส.2 03:เครื่องเย็นและปรับอากาศ มอป.2/1 มอป.2/2 มอป.2/3 มอป.2/4 มอป.2/5 มอป.2/6 มอป.2/7 มอป.2/8 มอป.2/9 มอป.2/10 มอป.2/11 มอป.2/12 มอป.2/13 มอป.2/14 มอป.2/15 มอป.2/16
902:ปวส.2 01:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.2/1 มออ.2/2 มออ.2/3 มออ.2/4 มออ.2/5 มออ.2/6 มออ.2/7 มออ.2/8 มออ.2/9 มออ.2/10 มออ.2/11 มออ.2/12 มออ.2/13 มออ.2/14 มออ.2/15 มออ.2/16
1002:ปวส.2 03:ระบบโทรคมนาคม มอท.2/1 มอท.2/2 มอท.2/3 มอท.2/4 มอท.2/5 มอท.2/6 มอท.2/7 มอท.2/8 มอท.2/9 มอท.2/10 มอท.2/11 มอท.2/12 มอท.2/13 มอท.2/14 มอท.2/15 มอท.2/16
1102:ปวส.2 05:เทคนิคคอมพิวเตอร์ มทค.2/1 มทค.2/2 มทค.2/3 มทค.2/4 มทค.2/5 มทค.2/6 มทค.2/7 มทค.2/8 มทค.2/9 มทค.2/10 มทค.2/11 มทค.2/12 มทค.2/13 มทค.2/14 มทค.2/15 มทค.2/16
1202:ปวส.2 01:เทคนิคการก่อสร้าง มอส.2/1 มอส.2/2 มอส.2/3 มอส.2/4 มอส.2/5 มอส.2/6 มอส.2/7 มอส.2/8 มอส.2/9 มอส.2/10 มอส.2/11 มอส.2/12 มอส.2/13 มอส.2/14 มอส.2/15 มอส.2/16
1302:ปวส.2 07:โยธา มอธ.2/1 มอธ.2/2 มอธ.2/3 มอธ.2/4 มอธ.2/5 มอธ.2/6 มอธ.2/7 มอธ.2/8 มอธ.2/9 มอธ.2/10 มอธ.2/11 มอธ.2/12 มอธ.2/13 มอธ.2/14 มอธ.2/15 มอธ.2/16
1402:ปวส.2 01:เทคนิคสถาปัตยกรรม มอถ.2/1 มอถ.2/2 มอถ.2/3 มอถ.2/4 มอถ.2/5 มอถ.2/6 มอถ.2/7 มอถ.2/8 มอถ.2/9 มอถ.2/10 มอถ.2/11 มอถ.2/12 มอถ.2/13 มอถ.2/14 มอถ.2/15 มอถ.2/16
1502:ปวส.2 01:ติดตั้งและบำรุงรักษา มอก.2/1 มอก.2/2 มอก.2/3 มอก.2/4 มอก.2/5 มอก.2/6 มอก.2/7 มอก.2/8 มอก.2/9 มอก.2/10 มอก.2/11 มอก.2/12 มอก.2/13 มอก.2/14 มอก.2/15 มอก.2/16
1602:ปวส.2 01:เทคนิคการหล่อ มอล.2/1 มอล.2/2 มอล.2/3 มอล.2/4 มอล.2/5 มอล.2/6 มอล.2/7 มอล.2/8 มอล.2/9 มอล.2/10 มอล.2/11 มอล.2/12 มอล.2/13 มอล.2/14 มอล.2/15 มอล.2/16
1702:ปวส.2 01:เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มอพ.2/1 มอพ.2/2 มอพ.2/3 มอพ.2/4 มอพ.2/5 มอพ.2/6 มอพ.2/7 มอพ.2/8 มอพ.2/9 มอพ.2/10 มอพ.2/11 มอพ.2/12 มอพ.2/13 มอพ.2/14 มอพ.2/15 มอพ.2/16
1802:ปวส.2 02:คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มอม.2/1 มอม.2/2 มอม.2/3 มอม.2/4 มอม.2/5 มอม.2/6 มอม.2/7 มอม.2/8 มอม.2/9 มอม.2/10 มอม.2/11 มอม.2/12 มอม.2/13 มอม.2/14 มอม.2/15 มอม.2/16
1902:ปวส.2 03:ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ มอข.2/1 มอข.2/2 มอข.2/3 มอข.2/4 มอข.2/5 มอข.2/6 มอข.2/7 มอข.2/8 มอข.2/9 มอข.2/10 มอข.2/11 มอข.2/12 มอข.2/13 มอข.2/14 มอข.2/15 มอข.2/16
2002:ปวส.2 04:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ มอว.2/1 มอว.2/2 มอว.2/3 มอว.2/4 มอว.2/5 มอว.2/6 มอว.2/7 มอว.2/8 มอว.2/9 มอว.2/10 มอว.2/11 มอว.2/12 มอว.2/13 มอว.2/14 มอว.2/15 มอว.2/16
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ที่ระดับสาขางานห้อง
2102:ปวส.2 01:การบัญชี มบบ.2/1 มบบ.2/2 มบบ.2/3 มบบ.2/4 มบบ.2/5 มบบ.2/6 มบบ.2/7 มบบ.2/8 มบบ.2/9 มบบ.2/10 มบบ.2/11 มบบ.2/12 มบบ.2/13 มบบ.2/14 มบบ.2/15 มบบ.2/16
2202:ปวส.2 01:การตลาด มบต.2/1 มบต.2/2 มบต.2/3 มบต.2/4 มบต.2/5 มบต.2/6 มบต.2/7 มบต.2/8 มบต.2/9 มบต.2/10 มบต.2/11 มบต.2/12 มบต.2/13 มบต.2/14 มบต.2/15 มบต.2/16
2302:ปวส.2 02:การพัฒนาเว็บเพจ มบค.2/1 มบค.2/2 มบค.2/3 มบค.2/4 มบค.2/5 มบค.2/6 มบค.2/7 มบค.2/8 มบค.2/9 มบค.2/10 มบค.2/11 มบค.2/12 มบค.2/13 มบค.2/14 มบค.2/15 มบค.2/16
2402:ปวส.2 04:เทคโนโลยีสำนักงาน ทบค.2/1 ทบค.2/2 ทบค.2/3 ทบค.2/4 ทบค.2/5 ทบค.2/6 ทบค.2/7 ทบค.2/8 ทบค.2/9 ทบค.2/10 ทบค.2/11 ทบค.2/12 ทบค.2/13 ทบค.2/14 ทบค.2/15 ทบค.2/16
2502:ปวส.2 01:ธุรกิจสถานพยาบาล ทธพบ.2/1 ทธพบ.2/2 ทธพบ.2/3 ทธพบ.2/4 ทธพบ.2/5 ทธพบ.2/6 ทธพบ.2/7 ทธพบ.2/8 ทธพบ.2/9 ทธพบ.2/10 ทธพบ.2/11 ทธพบ.2/12 ทธพบ.2/13 ทธพบ.2/14 ทธพบ.2/15 ทธพบ.2/16
ประเภทวิชาคหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
2602:ปวส.2 05:การทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม มคผ.2/1 มคผ.2/2 มคผ.2/3 มคผ.2/4 มคผ.2/5 มคผ.2/6 มคผ.2/7 มคผ.2/8 มคผ.2/9 มคผ.2/10 มคผ.2/11 มคผ.2/12 มคผ.2/13 มคผ.2/14 มคผ.2/15 มคผ.2/16
2702:ปวส.2 01:ออกแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรม มทผ2/1 มทผ2/2 มทผ2/3 มทผ2/4 มทผ2/5 มทผ2/6 มทผ2/7 มทผ2/8 มทผ2/9 มทผ2/10 มทผ2/11 มทผ2/12 มทผ2/13 มทผ2/14 มทผ2/15 มทผ2/16
2802:ปวส.2 01:โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ ทธอห.2/1 ทธอห.2/2 ทธอห.2/3 ทธอห.2/4 ทธอห.2/5 ทธอห.2/6 ทธอห.2/7 ทธอห.2/8 ทธอห.2/9 ทธอห.2/10 ทธอห.2/11 ทธอห.2/12 ทธอห.2/13 ทธอห.2/14 ทธอห.2/15 ทธอห.2/16
2902:ปวส.2 04:ธุรกิจอาหาร มคอ.2/1 มคอ.2/2 มคอ.2/3 มคอ.2/4 มคอ.2/5 มคอ.2/6 มคอ.2/7 มคอ.2/8 มคอ.2/9 มคอ.2/10 มคอ.2/11 มคอ.2/12 มคอ.2/13 มคอ.2/14 มคอ.2/15 มคอ.2/16
3002:ปวส.2 03:การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ทคบบ.2/1 ทคบบ.2/2 ทคบบ.2/3 ทคบบ.2/4 ทคบบ.2/5 ทคบบ.2/6 ทคบบ.2/7 ทคบบ.2/8 ทคบบ.2/9 ทคบบ.2/10 ทคบบ.2/11 ทคบบ.2/12 ทคบบ.2/13 ทคบบ.2/14 ทคบบ.2/15 ทคบบ.2/16
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่ระดับสาขางานห้อง
3102:ปวส.2 01:บริการส่วนหน้าโรงแรม บนร.2/1 บนร.2/2 บนร.2/3 บนร.2/4 บนร.2/5 บนร.2/6 บนร.2/7 บนร.2/8 บนร.2/9 บนร.2/10 บนร.2/11 บนร.2/12 บนร.2/13 บนร.2/14 บนร.2/15 บนร.2/16
3202:ปวส.2 02:แม่บ้านโรงแรม มบร.2/1 มบร.2/2 มบร.2/3 มบร.2/4 มบร.2/5 มบร.2/6 มบร.2/7 มบร.2/8 มบร.2/9 มบร.2/10 มบร.2/11 มบร.2/12 มบร.2/13 มบร.2/14 มบร.2/15 มบร.2/16
3302:ปวส.2 03:บริการอาหารและเครื่องดื่ม บอห.2/1 บอห.2/2 บอห.2/3 บอห.2/4 บอห.2/5 บอห.2/6 บอห.2/7 บอห.2/8 บอห.2/9 บอห.2/10 บอห.2/11 บอห.2/12 บอห.2/13 บอห.2/14 บอห.2/15 บอห.2/16
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ระดับสาขางานห้อง
3402:ปวส.2 01:เทคโนโลยีสารสนเทศ ทยส.2/1 ทยส.2/2 ทยส.2/3 ทยส.2/4 ทยส.2/5 ทยส.2/6 ทยส.2/7 ทยส.2/8 ทยส.2/9 ทยส.2/10 ทยส.2/11 ทยส.2/12 ทยส.2/13 ทยส.2/14 ทยส.2/15 ทยส.2/16

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.0708499 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.