ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 107
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2561ชย.11ช่างยนต์ยานยนต์   000                 
2561ชย.12ช่างยนต์ยานยนต์   51253                 
2561ชย.13ช่างยนต์ยานยนต์   000                 
2561ชย.14ช่างยนต์ยานยนต์   55055                 
2561ชย.15ช่างยนต์ยานยนต์   000                 
2561ชย.16ช่างยนต์ยานยนต์   55156                 
2561ชก.11เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล   000                 
2561ชก.12เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล   41647                 
2561ชพ.11เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ   000                 
2561ชพ.12เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ   45045                 
2561ชช.11เชื่อมโลหะโครงสร้าง   000                 
2561ชช.12เชื่อมโลหะโครงสร้าง   44044                 
2561ชฟ.11ไฟฟ้าและอิเล็กทอรนิกส์ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.12ไฟฟ้าและอิเล็กทอรนิกส์ไฟฟ้ากำลัง   46450                 
2561ชฟ.13ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.14ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง   45348                 
2561ชอ.11ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2561ชอ.12ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์   47754                 
2561ชอ.13ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2561ชอ.14ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์   391251                 
2561ชค.11ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์   23730                 
2561ชส.11การก่อสร้างก่อสร้าง   000                 
2561ชส.12การก่อสร้างก่อสร้าง   49150                 
2561ชส.13การก่อสร้างก่อสร้าง   000                 
2561ชส.14การก่อสร้างก่อสร้าง   44650                 
2561ชธ.11การก่อสร้างโยธา   000                 
2561ชธ.12การก่อสร้างโยธา   271744                 
2561ชธ.13การก่อสร้างโยธา   000                 
2561ชธ.14การก่อสร้างโยธา   231942                 
2561ชถ.11สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม   000                 
2561ชถ.12สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม   293665                 
2561พบ.11การบัญชีการบัญชี   83745                 
2561พบ.12การบัญชีการบัญชี   14546                 
2561พบ.13การบัญชีการบัญชี   93645                 
2561พข.11การตลาดการตลาด   132336                 
2561พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   122840                 
2561พค.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   112839                 
2561พค.13คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   122335                 
2561คธผ.11แฟชั่นและสิ่งทอธุรกิจเสื้อผ้า   257                 
2561คธอ.11อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ   41721                 
2561กทท.11การโรงแรมการโรงแรม   123042                 
2561กทท.12การโรงแรมการโรงแรม   51621                 
2561ทส.11เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ   000                 
2561ทส.12เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ   172643                 
2561ชยท.11ช่างยนต์ช่างยนต์ ( ทวิ )   000                 
2561ชยท.12ช่างยนต์ช่างยนต์ ( ทวิ )   000                 
2561สพพ.11เทค่นิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ   15116                 
2561สอห.11เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ   17017                 
2561สอค.11ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า   13013                 
2561สอต.11ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า   000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.9043779 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.