ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 106
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2560ชย.11ช่างยนต์ยานยนต์   26026                 
2560ชย.12ช่างยนต์ยานยนต์   51354                 
2560ชย.13ช่างยนต์ยานยนต์   28028                 
2560ชย.14ช่างยนต์ยานยนต์   55055                 
2560ชย.15ช่างยนต์ยานยนต์   27128                 
2560ชย.16ช่างยนต์ยานยนต์   55156                 
2560ชก.11ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล   22123                 
2560ชก.12ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล   45146                 
2560ชพ.11ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ   23023                 
2560ชพ.12ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ   45045                 
2560ชช.11ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะ   21122                 
2560ชช.12ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะ   45146                 
2560ชฟ.11ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง   20424                 
2560ชฟ.12ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง   46450                 
2560ชฟ.13ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง   27128                 
2560ชฟ.14ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง   49554                 
2560ชอ.11ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์น.ส.ธัญณิชา   สมนา19928                 
2560ชอ.12ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์น.ส.ธัญณิชา   สมนา431558                 
2560ชอ.13ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่20828                 
2560ชอ.14ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่401454                 
2560ชค.11เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์   15520                 
2560ชส.11ช่างก่อสร้างก่อสร้าง   18220                 
2560ชส.12ช่างก่อสร้างก่อสร้าง   38644                 
2560ชส.13ช่างก่อสร้างก่อสร้าง   18321                 
2560ชส.14ช่างก่อสร้างก่อสร้าง   36743                 
2560ชธ.11ช่างโยธาโยธา   20323                 
2560ชธ.12ช่างโยธาโยธา   36844                 
2560ชธ.13ช่างโยธาโยธา   21122                 
2560ชธ.14ช่างโยธาโยธา   351348                 
2560ชถ.11ช่างสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม   13922                 
2560ชถ.12ช่างสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม   202343                 
2560พบ.11การบัญชีการบัญชี   33740                 
2560พบ.12การบัญชีการบัญชี   53843                 
2560พบ.13การบัญชีการบัญชี   84553                 
2560พข.11การตลาดการตลาด   02828                 
2560พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   73441                 
2560พค.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   83341                 
2560พค.13คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   54045                 
2560คธผ.11แฟชั่นและสิ่งทอธุรกิจเสื้อผ้า   044                 
2560คธอ.11อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ   51621                 
2560กทท.11การโรงแรมการโรงแรม   43640                 
2560กทท.11การโรงแรม   000                 
2560กทท.12การโรงแรมการโรงแรม   41721                 
2560ทส.11เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ   51520                 
2560ทส.12เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ   72532                 
2560ชยท.11ช่างยนต์ยานยนต์   16016                 
2560ชยท.12ช่างยนต์ยานยนต์   32032                 
2560สพพ.11เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ   11011                 
2560สอห.11เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม   17017                 
2560สอค.11ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า   18119                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน