ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 107
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2561ชย.11ยานยนต์ช่างยนต์น.ส.สุจีรา   วิชาชาติ23124                 
2561ชย.12ยานยนต์ช่างยนต์น.ส.สุจีรา   วิชาชาติ50252                 
2561ชย.13ยานยนต์ช่างยนต์นายสุริยนต์   มัฆวิมาลย์000                 
2561ชย.14ยานยนต์ช่างยนต์นายสุริยนต์   มัฆวิมาลย์55055                 
2561ชย.15ยานยนต์ช่างยนต์นายสิริชัย   สิมชมภู000                 
2561ชย.16ยานยนต์ช่างยนต์นายสิริชัย   สิมชมภู54155                 
2561ชก.11เครื่องมือกลช่างกลโรงงานนายปรเมษฐ์   เวชกามา000                 
2561ชก.12เครื่องมือกลช่างกลโรงงานนายปรเมษฐ์   เวชกามา43649                 
2561ชพ.11แม่พิมพ์โลหะช่างกลโรงงานนายภาสกร   จำปาเรือง000                 
2561ชพ.12แม่พิมพ์โลหะช่างกลโรงงานนายภาสกร   จำปาเรือง45045                 
2561ชช.11โครงสร้างเชื่อมโลหะนายพิทักษ์   ศรีวิเศษ000                 
2561ชช.12โครงสร้างเชื่อมโลหะนายพิทักษ์   ศรีวิเศษ43043                 
2561ชฟ.11ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายฉัตรชัย   ไชยสาร000                 
2561ชฟ.12ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายฉัตรชัย   ไชยสาร46450                 
2561ชฟ.13ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายสุภาษิต   ดวนใหญ่000                 
2561ชฟ.14ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนายสุภาษิต   ดวนใหญ่46349                 
2561ชอ.11อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอรุณ   ทองกลม000                 
2561ชอ.12อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอรุณ   ทองกลม47754                 
2561ชอ.13อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายองอาจ   อรรคบุตร000                 
2561ชอ.14อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายองอาจ   อรรคบุตร401252                 
2561ชค.11เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์นายทวีทรัพย์   จันทรัตน์24731                 
2561ชส.11ก่อสร้างช่างก่อสร้างนายฉัตรชัย   นางวงศ์000                 
2561ชส.12ก่อสร้างช่างก่อสร้างนายฉัตรชัย   นางวงศ์48250                 
2561ชส.13ก่อสร้างช่างก่อสร้างน.ส.ไพรวัลย์   บุญตาโลก000                 
2561ชส.14ก่อสร้างช่างก่อสร้างน.ส.ไพรวัลย์   บุญตาโลก43750                 
2561ชธ.11โยธาโยธาน.ส.ศิริบูรณ์   โสมรักษ์000                 
2561ชธ.12โยธาโยธาน.ส.ศิริบูรณ์   โสมรักษ์261844                 
2561ชธ.13โยธาโยธาน.ส.ณัฐนันท์   พิลาโสภา000                 
2561ชธ.14โยธาโยธาน.ส.ณัฐนันท์   พิลาโสภา232043                 
2561ชถ.11สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนายคมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม000                 
2561ชถ.12สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนายคมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม293766                 
2561พบ.11การบัญชีการบัญชีน.ส.นิดติยากร   พวงมาเทศ24446                 
2561พบ.12การบัญชีการบัญชีน.ส.บุญมี   สารชาติ14546                 
2561พบ.13การบัญชีการบัญชีนางธิดาวรรณ   สรรพศรี24446                 
2561พข.11การตลาดการตลาดน.ส.วลีรัตน์   ทองอินทร์73037                 
2561พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพรธิวา   วงษ์พิทักษ์102939                 
2561พค.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ 63339                 
2561พค.13คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.ปัทมพร   สุฤทธิ์103242                 
2561คธผ.11แฟชั่นดีไซน์แฟชั่นและสิ่งทอน.ส.พัชรินทร์   หาญพิทักษ์279                 
2561คธอ.11อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการนายปริญญา   สว่างโคตร41721                 
2561กทท.11การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรมน.ส.งามศิริ   สุวรรณดี113142                 
2561กทท.11การโรงแรม   000                 
2561กทท.12การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรมน.ส.อังศุธา   สุทธิประภา41721                 
2561ทส.11เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนางนพวรรณ   สาธุการ101121                 
2561ทส.12เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนางนพวรรณ   สาธุการ162642                 
2561ทส.11เทคโนโลยีสารสนเทศ   000                 
2561ชยท.11ยานยนต์ช่างยนต์( ทวิ )ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ   ผาแก้ว000                 
2561ชยท.12ยานยนต์ช่างยนต์ ( ทวิ )ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ   ผาแก้ว33033                 
2561สพพ.11แม่พิมพ์โลหะเทคนิคการผลิตนายธนกร   สุขส่ง15116                 
2561สอห.11เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะเทคนิคโลหะนายภิญโญ   มัชฌิกะ17017                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน