ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/1
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 10
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
010=p   000                 
0ชช.11   000                 
0สอส.11ก่อสร้างก่อสร้าง   000                 
0มอม11เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย   000                 
0บนร.11การท่องเที่ยวและการโรงแรม (สายตรง)การท่องเที่ยวและการโรงแรม    000                 
0มอย.11   000                 
0มอย.114เครื่องกลเทคนิคยานยนต์   000                 
0มบต.111   000                 
0มบต.112   000                 
0มบต.111การตลาด   000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน