ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 112
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2560ชย.11ช่างยนต์ยานยนต์นายเกียรติศักดิ์   เสวะนา26026                 
2560ชย.12ช่างยนต์ยานยนต์นายเกียรติศักดิ์   เสวะนา51354                 
2560ชย.13ช่างยนต์ยานยนต์นายภควัตร   สิงห์คำ28028                 
2560ชย.14ช่างยนต์ยานยนต์นายภควัตร   สิงห์คำ55055                 
2560ชย.15ช่างยนต์ยานยนต์นายบุญนาน   มากสิงห์27128                 
2560ชย.16ช่างยนต์ยานยนต์นายบุญนาน   มากสิงห์55156                 
2560ชก.11ช่างกลโรงงานเครื่องมือกลนายจิรยุทธ์   โชติกุล22123                 
2560ชก.12ช่างกลโรงงานเครื่องมือกลนายจิรยุทธ์   โชติกุล45146                 
2560ชพ.11ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะนายอินทร์   จงจำ23023                 
2560ชพ.12ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะนายอินทร์   จงจำ45045                 
2560ชช.11ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะนายรณกฤต   ณัฐยศกรนภา21122                 
2560ชช.12ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะนายรณกฤต   ณัฐยศกรนภา45146                 
2560ชฟ.11ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังนายเสริมศักดิ์   บุตรไชย20424                 
2560ชฟ.12ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังนายเสริมศักดิ์   บุตรไชย46450                 
2560ชฟ.13ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังนายอักษรทัย   งามแสง27128                 
2560ชฟ.14ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังนายอักษรทัย   งามแสง49554                 
2560ชอ.11ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์น.ส.ธัญณิชา   สมนา191029                 
2560ชอ.12ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์น.ส.ธัญณิชา   สมนา441660                 
2560ชอ.13ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่20828                 
2560ชอ.14ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่391453                 
2560ชค.11เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์นายเปรมปรีดี   อินตะนัย15520                 
2560ชส.11ช่างก่อสร้างก่อสร้างนายราชวัตร   นาจำปา18220                 
2560ชส.12ช่างก่อสร้างก่อสร้างนายราชวัตร   นาจำปา38644                 
2560ชส.13ช่างก่อสร้างก่อสร้างนายพิสิทธิ์   พานิชย์18321                 
2560ชส.14ช่างก่อสร้างก่อสร้างน.ส.ไพรวัลย์   บุญตาโลก36743                 
2560ชธ.11ช่างโยธาโยธานายจักรพันธุ์   บุรณะ20323                 
2560ชธ.12ช่างโยธาโยธานายจักรพันธุ์   บุรณะ36945                 
2560ชธ.13ช่างโยธาโยธา   21122                 
2560ชธ.14ช่างโยธาโยธา   361248                 
2560ชถ.11ช่างสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมน.ส.นุสราภรณ์   คุดนา13922                 
2560ชถ.12ช่างสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมน.ส.นุสราภรณ์   คุดนา202343                 
2560พบ.11การบัญชีการบัญชีนางปิยวรรณ   ชวลิต33740                 
2560พบ.11การบัญชี   000                 
2560พบ.12การบัญชีการบัญชีนางกฤษณา   จันทร์เทศ53843                 
2560พบ.11การบัญชี   000                 
2560พบ.13การบัญชีการบัญชีน.ส.ลภัสรดา   กระสังข์84553                 
2560พบ.14การบัญชี   000                 
2560พข.11การตลาดการตลาดนางเพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส02828                 
2560พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางกาญจนา   ถามุลเลศ73542                 
2560พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   000                 
2560พค.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายคำพา   ขันตี83240                 
2560พค.11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   000                 
2560พค.13คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.บุณณดา   คำเสียง44246                 
2560คธผ.11แฟชั่นและสิ่งทอธุรกิจเสื้อผ้าน.ส.เฉลิมพร   นาคพันธ์044                 
2560คธอ.11อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการน.ส.พัชรินทร์   หาญพิทักษ์51621                 
2560กทท.11การโรงแรมการโรงแรมนางพัชรนันท์   ทองแดง43640                 
2560กทท.11การโรงแรม   000                 
2560กทท.12การโรงแรมการโรงแรมน.ส.นภัสนันท์   ศรีภิรมย์41721                 
2560ทส.11เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนางนพวรรณ   สาธุการ51520                 
2560ทส.12เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนางนพวรรณ   สาธุการ72532                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน