ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ที่stu_year_entrystu_stt_idcla_idfac_iddep_idsdep_idsec_roomsec_groupGenderIDstd_num
12553ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211125531101040112
22553ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11211125531401020111
32554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11131325541101010111
42554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12141425541101010112
52554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23141425541101010123
62554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24161625541101010124
72554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11121225541101020111
82554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12111125541101020112
92554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23121225541101020123
102554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225541101020211
112554ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ11151525541101030111
122554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11111125541101040111
132554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12141425541101040112
142554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11121225541101040211
152554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12121225541101040212
162554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23121225541101040223
172554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24111125541101040224
182554ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11151525541101060111
192554ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11121225541101060211
202554ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11111125541101060311
212554ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125542101010112
222554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11111125541201010111
232554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22214425541201010122
242554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33213325541201010133
252554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11211125541201010411
262554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22214425541201010422
272554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33212225541201010433
282554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44112125541201010444
292554ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125541701010111
302555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11151525551101010111
312555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12131325551101010112
322555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23171725551101010123
332555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24121225551101010124
342555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11121225551101020111
352555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121225551101020112
362555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23141425551101020123
372555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11111125551101020211
382555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11131325551101040111
392555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12111125551101040112
402555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23111125551101040123
412555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12151525551101040212
422555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23111125551101040223
432555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11121225551101040511
442555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์12121225551101040512
452555ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225551101060111
462555ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12111125551101060112
472555ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11141425551101060211
482555ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11151525551101060311
492555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11259925551201010111
502555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22259925551201010122
512555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33251125551201010133
522555ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11252225551201010411
532555ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33112125551201010433
542555ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11211125551401020111
552555ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125551701010111
562555ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23111125554102020123
572556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11131325561101010111
582556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125561101010112
592556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311211225561101010123
602556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24171725561101010124
612556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121225561101020112
622556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23141425561101020123
632556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225561101020211
642556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12111125561101020212
652556ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ11151525561101030111
662556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11161625561101040111
672556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211011025561101040112
682556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23151525561101040123
692556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11121225561101040211
702556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23131325561101040223
712556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24141425561101040224
722556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225561101060111
732556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12131325561101060112
742556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11151525561101060211
752556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12161625561101060212
762556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325561101060311
772556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12142425561101060312
782556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11111125562101010111
792556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125562101010112
802556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11215525561201010111
812556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22215525561201010122
822556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33212225561201010133
832556ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11212225561201010211
842556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125561201010422
852556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33141425561201010433
862556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44242225561201010444
872556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11142425561901010111
882556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22152525561901010122
892556ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11112125561102020111
902556ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11112125561102030111
912556ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11112125561102050111
922556ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม11112125561102050311
932556ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11112125561102060111
942556ปกติปวส.1โยธาโยธา11122225561102070711
952556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11121225562102010111
962556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12111125562102010112
972556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125564102010111
982556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12121225564102010112
992556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23111125564102010123
1002556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11111125564102040111
1012556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12111125564102040112
1022556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11141425564102040211
1032556ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12111125564102050112
1042556ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11111125564102220111
1052556ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11111125564102280411
1062556เทียบโอน ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125566102010111
1072556เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11131325566102040211
1082556เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา11131325566102070711
1092556ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11231125561202020111
1102556ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11231125564202010111
1112556เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11233325566202010111
1122556ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11123225564902010111
1132557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11152525571101010111
1142557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12162625571101010112
1152557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23142425571101010123
1162557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24142425571101010124
1172557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35162625571101010135
1182557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36142425571101010136
1192557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11152525571101020111
1202557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12122225571101020112
1212557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11162625571101020211
1222557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12142425571101020212
1232557ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ11162625571101030111
1242557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11122225571101040111
1252557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12192925571101040112
1262557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23142425571101040123
1272557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24162625571101040124
1282557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11122225571101040211
1292557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12122225571101040212
1302557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23162625571101040223
1312557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24162625571101040224
1322557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11132325571101060111
1332557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12142425571101060112
1342557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23162625571101060123
1352557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11112125571101060211
1362557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12162625571101060212
1372557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11132325571101060311
1382557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12122225571101060312
1392557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11112125571201010111
1402557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22212225571201010122
1412557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33216625571201010133
1422557ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11211125571201010211
1432557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125571201010411
1442557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125571201010422
1452557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325571201010433
1462557ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11211125571401010311
1472557ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11213325571401020111
1482557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11123225571701010111
1492557ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11115125571901010111
1502557ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11116125571102020711
1512557ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11146425571102040211
1522557ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11116125571102050111
1532557ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12116125571102050112
1542557ปกติปวส.1โยธาโยธา11116125571102070711
1552557ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24126225572102010124
1562557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12126225574102010112
1572557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23116125574102010123
1582557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24116125574102010124
1592557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11116125574102020111
1602557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23126225574102020123
1612557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24136325574102020124
1622557ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11116125574102040111
1632557ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า23116125574102040223
1642557ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11136325574102060111
1652557ม.6ปวส.1โยธาโยธา11121225574102070711
1662557ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11111125574102080111
1672557เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11121225576102040211
1682557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11224425571202010111
1692557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22222225571202010122
1702557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11132325571202040211
1712557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22231125571202040222
1722557ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11232225574202010111
1732557ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11231125574202020111
1742557ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11121225574202040211
1752557เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11221125576202010111
1762557เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน11221125576202040411
1772557ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11221125574902010111
1782557ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22111125574902010122
1792557ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725571103050111
1802557ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11277725571203040211
1812558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111371325581101010111
1822558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211271225581101010112
1832558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311571525581101010123
1842558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2411571525581101010124
1852558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3511711725581101010135
1862558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3611711725581101010136
1872558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1111711725581101020111
1882558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1211611625581101020112
1892558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111511525581101020211
1902558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211111125581101020212
1912558ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ1111611625581101030111
1922558ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ1211611625581101030112
1932558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1112212225581101040111
1942558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211811825581101040112
1952558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311411425581101040123
1962558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2411311325581101040124
1972558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1111811825581101040211
1982558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1211851825581101040212
1992558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311621625581101040223
2002558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2411721725581101040224
2012558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์1112022025581101040511
2022558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1111111125581101060111
2032558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1211111125581101060112
2042558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2311521525581101060123
2052558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111221225581101060211
2062558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1211571525581101060212
2072558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11191925581101060311
2082558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121912925581101060312
2092558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11114111425582101010111
2102558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12115111525582101010112
2112558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี111111125581201010111
2122558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221233225581201010122
2132558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331334325581201010133
2142558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี441333325581201010144
2152558ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11239925581201010211
2162558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11139325581201010411
2172558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221525525581201010422
2182558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331426425581201010433
2192558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ441425425581201010444
2202558ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111220225581401020111
2212558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111312325581701010111
2222558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221224225581701010122
2232558ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111617625581901010111
2242558ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12197925581901010112
2252558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11162625581102020111
2262558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12182825581102020112
2272558ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11132325581102040111
2282558ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11122225581102040211
2292558ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125581102050112
2302558ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11131325581102060111
2312558ปกติปวส.1โยธาโยธา11111125581102070711
2322558ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11141425581102080111
2332558ปกติปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11111125581102280411
2342558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125582102010111
2352558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12111125582102010112
2362558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111212255841020101611
2372558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121515255841020101612
2382558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131111255841020101713
2392558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11151525584102020111
2402558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23131325584102020123
2412558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24121225584102020124
2422558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111111255841020201611
2432558ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225584102030111
2442558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11111125584102040111
2452558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12131325584102040112
2462558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11111125584102040211
2472558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า12141425584102040212
2482558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า6111111255841020402611
2492558ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11121225584102050111
2502558ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12111125584102050112
2512558ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11151525584102060111
2522558ม.6ปวส.1โยธาโยธา11111125584102070711
2532558ม.6ปวส.1โยธาโยธา12111125584102070712
2542558ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11213325584102080111
2552558เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11183825586102040211
2562558เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา12113125586102070712
2572558ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125581202010111
2582558ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11211125581202020111
2592558ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22215525582202040222
2602558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11215525584202010111
2612558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22212225584202010122
2622558ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11213325584202020111
2632558ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11212225584202040211
2642558เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125586202010122
2652558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11111125586202040211
2662558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22121225586202040222
2672558ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11142425584902010111
2682558ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11162625581103040111
2692558ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725581103050111
2702558ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1127222225581203040211
2712559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11110221025591101010111
2722559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12114221425591101010112
2732559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23116221625591101010123
2742559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24116221625591101010124
2752559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35114221425591101010135
2762559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36119221925591101010136
2772559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11117221725591101020111
2782559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1211911925591101020112
2792559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111811825591101020211
2802559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211611625591101020212
2812559ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ1111611625591101030111
2822559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1111211225591101040111
2832559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211611625591101040112
2842559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311811825591101040123
2852559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2412512525591101040124
2862559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1112512525591101040211
2872559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1212212225591101040212
2882559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311831825591101040223
2892559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2411331325591101040224
2902559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11195925591101040511
2912559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1111451425591101060111
2922559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1211121125591101060112
2932559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2311331325591101060123
2942559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111121125591101060211
2952559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1211131125591101060212
2962559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23156525591101060223
2972559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24173725591101060224
2982559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11132325591101060311
2992559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121712725591101060312
3002559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม2327121225591101060323
3012559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11116121625592101010111
3022559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12113121325592101010112
3032559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11213333325591201010111
3042559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221433425591201010122
3052559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331125125591201010133
3062559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี441227225591201010144
3072559ปกติปวช.2พณิชยการการขาย111231225591201010211
3082559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111920925591201010411
3092559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221228225591201010422
3102559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331331325591201010433
3112559ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111128125591401020111
3122559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111219225591701010111
3132559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221324325591701010122
3142559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11198925591901010111
3152559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22145425591901010122
3162559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11116121625591102020111
3172559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12114121425591102020112
3182559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11125122525591102020711
3192559ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม111812825591102030111
3202559ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11121122125591102040111
3212559ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11122122225591102040211
3222559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11119121925591102050111
3232559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1212262225591102050112
3242559ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง1112132125591102060111
3252559ปกติปวส.1โยธาโยธา11162625591102070711
3262559ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11191925591102080111
3272559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1111921925592102010111
3282559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1211821825592102010112
3292559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2311821825592102010123
3302559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2412022025592102010124
3312559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์611122222255941020101611
3322559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์612115215255941020101612
3332559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์713116216255941020101713
3342559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์714118218255941020101714
3352559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1112022025594102020111
3362559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1211721725594102020112
3372559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2311521525594102020123
3382559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2411821825594102020124
3392559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล611119119255941020201611
3402559ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม1111211225594102030111
3412559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า1111611625594102040111
3422559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า1212112125594102040112
3432559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1111911925594102040211
3442559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1211411425594102040212
3452559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า611111111255941020402611
3462559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1111921925594102050111
3472559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12172725594102050112
3482559ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง1112022025594102060111
3492559ม.6ปวส.1โยธาโยธา1111521525594102070711
3502559ม.6ปวส.1โยธาโยธา1211141125594102070712
3512559ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11198925594102080111
3522559ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11179725594102220111
3532559ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11135325594102280211
3542559เทียบโอน ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์111110125596102010111
3552559ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี1121333325591202010111
3562559ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี2221202025591202010122
3572559ปกติปวส.2การตลาดการตลาด111220225591202020111
3582559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ1111631625592202040211
3592559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22216343425592202040222
3602559ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี111134125594202010111
3612559ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี221227225594202010122
3622559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11228825594202020111
3632559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด22128225594202020122
3642559ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ111421425594202040211
3652559เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11241125596202040211
3662559ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร11111125594402040411
3672559ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11213325592702010111
3682559ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11113125594702010111
3692559ปกติปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ1111181125591902010111
3702559ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11142425594902010111
3712559ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า111419425591103040111
3722559ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 111719725591103050111
3732559ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111319325591203040211
3742560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11120102025601101010111
3752560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12119101925601101010112
3762560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2312232225601101010123
3772560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2412532525601101010124
3782560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3512032025601101010135
3792560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3612532525601101010136
3802560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1112232225601101020111
3812560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1212312325601101020112
3822560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1112212225601101020211
3832560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1212012025601101020212
3842560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1111211225601101040111
3852560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12191925601101040112
3862560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311911925601101040123
3872560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2411121125601101040124
3882560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11172725601101040211
3892560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12112101225601101040212
3902560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311161125601101040223
3912560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24173725601101040224
3922560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11141425601101040511
3932560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11122225601101060111
3942560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12142425601101060112
3952560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23112125601101060123
3962560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง24131325601101060124
3972560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111121125601101060211
3982560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1211011025601101060212
3992560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา2311311325601101060223
4002560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา2411111125601101060224
4012560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11122225601101060311
4022560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12221125601101060312
4032560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111611625602101010111
4042560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211511525602101010112
4052560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11111125601201010111
4062560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221316325601201010122
4072560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331434425601201010133
4082560ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11243325601201010211
4092560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11173725601201010411
4102560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221832825601201010422
4112560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331329325601201010433
4122560ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11233325601401020111
4132560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11143425601701010111
4142560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221426425601701010122
4152560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11241125601901010111
4162560ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11141425601102020711
4172560ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225601102030111
4182560ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11171725601102040111
4192560ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1111211225601102040211
4202560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11191925601102050111
4212560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211011025601102050112
4222560ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125601102060111
4232560ปกติปวส.1โยธาโยธา11161625601102070711
4242560ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11131325601102080111
4252560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11132325602102010111
4262560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12152525602102010112
4272560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23162625602102010123
4282560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24162625602102010124
4292560ทวิภาคีปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11112125602102020111
4302560ทวิภาคีปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11131325602102040211
4312560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111818256041020101611
4322560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์612112112256041020101612
4332560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131919256041020101713
4342560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์714114114256041020101714
4352560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1111311325604102020111
4362560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1211211225604102020112
4372560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2311311325604102020123
4382560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24191925604102020124
4392560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111515256041020201611
4402560ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11131325604102030111
4412560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11151525604102040111
4422560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12191925604102040112
4432560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1111411425604102040211
4442560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1211711725604102040212
4452560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า611116116256041020402611
4462560ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11151525604102050111
4472560ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211331325604102050112
4482560ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11141425604102060111
4492560ม.6ปวส.1โยธาโยธา11121225604102070711
4502560ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11111125604102080111
4512560ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11111125604102220111
4522560ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11161625604102280211
4532560เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา1112622625606102070711
4542560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11115125601202010111
4552560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22212225601202010122
4562560ทวิภาคีปวส.2การตลาดการตลาด11212225602202020111
4572560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ1121111125602202040211
4582560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ221211225602202040222
4592560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11116125604202010111
4602560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22219925604202010122
4612560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33214425604202010133
4622560ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11114125604202020111
4632560ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11144425604202040211
4642560เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี111317325606202010111
4652560เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ111433425606202040211
4662560ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร11242225604402040411
4672560ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11112125602702010111
4682560ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11124225604702010111
4692560ปกติปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111420425601902010111
4702560ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111220225604902010111
4712560ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11121225601103040111
4722560ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11111125601103050111

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.0127468 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.