ที่stu_year_entrystu_stt_idcla_idfac_iddep_idsdep_idsec_roomsec_groupGenderIDstd_num
12553ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211125531101040112
22553ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11211125531401020111
32554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11131325541101010111
42554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12141425541101010112
52554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23141425541101010123
62554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24161625541101010124
72554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11121225541101020111
82554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12111125541101020112
92554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23121225541101020123
102554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225541101020211
112554ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ11151525541101030111
122554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11111125541101040111
132554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12141425541101040112
142554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11121225541101040211
152554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12121225541101040212
162554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23121225541101040223
172554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24111125541101040224
182554ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11151525541101060111
192554ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11121225541101060211
202554ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11111125541101060311
212554ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125542101010112
222554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11111125541201010111
232554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22214425541201010122
242554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33213325541201010133
252554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11211125541201010411
262554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22214425541201010422
272554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33212225541201010433
282554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44112125541201010444
292554ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125541701010111
302555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11161625551101010111
312555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12131325551101010112
322555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23171725551101010123
332555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24121225551101010124
342555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11121225551101020111
352555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121225551101020112
362555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23141425551101020123
372555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225551101020211
382555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11131325551101040111
392555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12111125551101040112
402555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23111125551101040123
412555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12151525551101040212
422555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23121225551101040223
432555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11121225551101040511
442555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์12121225551101040512
452555ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225551101060111
462555ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12111125551101060112
472555ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11151525551101060211
482555ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11151525551101060311
492555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11259925551201010111
502555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22259925551201010122
512555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33251125551201010133
522555ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11252225551201010411
532555ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33112125551201010433
542555ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11211125551401020111
552555ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125551701010111
562555ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23111125554102020123
572556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11131325561101010111
582556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125561101010112
592556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311211225561101010123
602556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24171725561101010124
612556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121225561101020112
622556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23141425561101020123
632556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225561101020211
642556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12111125561101020212
652556ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ11151525561101030111
662556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11161625561101040111
672556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211011025561101040112
682556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23151525561101040123
692556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11111125561101040211
702556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23141425561101040223
712556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24141425561101040224
722556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225561101060111
732556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12131325561101060112
742556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11151525561101060211
752556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12161625561101060212
762556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325561101060311
772556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12142425561101060312
782556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11111125562101010111
792556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125562101010112
802556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11217725561201010111
812556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22215525561201010122
822556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33212225561201010133
832556ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11212225561201010211
842556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125561201010422
852556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33141425561201010433
862556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44241125561201010444
872556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11141425561901010111
882556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22151525561901010122
892556ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11111125561102020111
902556ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11111125561102020711
912556ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11111125561102030111
922556ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11111125561102050111
932556ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม11111125561102050311
942556ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125561102060111
952556ปกติปวส.1โยธาโยธา11121225561102070711
962556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11121225562102010111
972556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12111125562102010112
982556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125564102010111
992556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12121225564102010112
1002556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23111125564102010123
1012556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11111125564102040111
1022556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12111125564102040112
1032556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11141425564102040211
1042556ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12111125564102050112
1052556ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125564102060111
1062556ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11111125564102220111
1072556ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11111125564102280411
1082556เทียบโอน ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125566102010111
1092556เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11131325566102040211
1102556เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา11131325566102070711
1112556ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11231125561202020111
1122556ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11231125564202010111
1132556เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11233325566202010111
1142556ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11123225564902010111
1152557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11152525571101010111
1162557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12192925571101010112
1172557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23132325571101010123
1182557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24142425571101010124
1192557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35152525571101010135
1202557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36132325571101010136
1212557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11162625571101020111
1222557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12122225571101020112
1232557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11172725571101020211
1242557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12142425571101020212
1252557ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ11172725571101030111
1262557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11142425571101040111
1272557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12182825571101040112
1282557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23152525571101040123
1292557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24172725571101040124
1302557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11122225571101040211
1312557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12122225571101040212
1322557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23162625571101040223
1332557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24152525571101040224
1342557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11132325571101060111
1352557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12142425571101060112
1362557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23162625571101060123
1372557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11132325571101060211
1382557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12152525571101060212
1392557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11141425571101060311
1402557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12123225571101060312
1412557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11113125571201010111
1422557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22212225571201010122
1432557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33219925571201010133
1442557ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11214425571201010211
1452557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11114125571201010411
1462557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125571201010422
1472557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325571201010433
1482557ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11211125571401010311
1492557ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11213325571401020111
1502557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11123225571701010111
1512557ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11115125571901010111
1522557ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11115125571102020711
1532557ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11145425571102040211
1542557ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11115125571102050111
1552557ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12115125571102050112
1562557ปกติปวส.1โยธาโยธา11115125571102070711
1572557ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24135325572102010124
1582557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12125225574102010112
1592557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23115125574102010123
1602557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24115125574102010124
1612557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11115125574102020111
1622557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23125225574102020123
1632557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24135325574102020124
1642557ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11115125574102040111
1652557ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า23115125574102040223
1662557ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11135325574102060111
1672557ม.6ปวส.1โยธาโยธา11121225574102070711
1682557ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11111125574102080111
1692557เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11121225576102040211
1702557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11224425571202010111
1712557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22222225571202010122
1722557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11132325571202040211
1732557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22231125571202040222
1742557ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11232225574202010111
1752557ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11231125574202020111
1762557ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11111125574202040211
1772557เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125576202010111
1782557เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน11211125576202040411
1792557ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11211125574902010111
1802557ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22111125574902010122
1812557ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725571103050111
1822557ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11277725571203040211
1832558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111371325581101010111
1842558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211271225581101010112
1852558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311571525581101010123
1862558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2411571525581101010124
1872558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3511811825581101010135
1882558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3611811825581101010136
1892558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1111811825581101020111
1902558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1211611625581101020112
1912558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111611625581101020211
1922558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211111125581101020212
1932558ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ1111811825581101030111
1942558ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ1211711725581101030112
1952558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1112612625581101040111
1962558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1212012025581101040112
1972558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311411425581101040123
1982558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2411411425581101040124
1992558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1111811825581101040211
2002558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1211851825581101040212
2012558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311621625581101040223
2022558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2411821825581101040224
2032558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์1112222225581101040511
2042558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1111321325581101060111
2052558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1211111125581101060112
2062558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2311621625581101060123
2072558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111221225581101060211
2082558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1211671625581101060212
2092558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม1111011025581101060311
2102558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121912925581101060312
2112558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11115121525582101010111
2122558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12115121525582101010112
2132558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี111112125581201010111
2142558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221133125581201010122
2152558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331333325581201010133
2162558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี441334325581201010144
2172558ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11239925581201010211
2182558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11139325581201010411
2192558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221528525581201010422
2202558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331427425581201010433
2212558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ441425425581201010444
2222558ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111220225581401020111
2232558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111313325581701010111
2242558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221224225581701010122
2252558ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111619625581901010111
2262558ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12197925581901010112
2272558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11162625581102020111
2282558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1211021025581102020112
2292558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11122225581102020711
2302558ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11122225581102030111
2312558ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11132325581102040111
2322558ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11122225581102040211
2332558ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125581102050112
2342558ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11121225581102060111
2352558ปกติปวส.1โยธาโยธา11111125581102070711
2362558ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11141425581102080111
2372558ปกติปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11121225581102280411
2382558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125582102010111
2392558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12111125582102010112
2402558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111818255841020101611
2412558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121717255841020101612
2422558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131313255841020101713
2432558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11161625584102020111
2442558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23131325584102020123
2452558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24161625584102020124
2462558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111111255841020201611
2472558ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11131325584102030111
2482558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11232225584102040111
2492558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12132325584102040112
2502558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11112125584102040211
2512558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า12142425584102040212
2522558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า6111222255841020402611
2532558ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11122225584102050111
2542558ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125584102050112
2552558ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11152525584102060111
2562558ม.6ปวส.1โยธาโยธา11112125584102070711
2572558ม.6ปวส.1โยธาโยธา12112125584102070712
2582558ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11213325584102080111
2592558ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11211125584102220111
2602558เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11181825586102040211
2612558เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา12111125586102070712
2622558ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125581202010111
2632558ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11211125581202020111
2642558ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22214425582202040222
2652558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11214425584202010111
2662558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22214425584202010122
2672558ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11214425584202020111
2682558ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11213325584202040211
2692558เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125586202010122
2702558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11111125586202040211
2712558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22121225586202040222
2722558ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11142425584902010111
2732558ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11162625581103040111
2742558ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725581103050111
2752558ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1127222225581203040211
2762559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11113221325591101010111
2772559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12119221925591101010112
2782559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23120222025591101010123
2792559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24118221825591101010124
2802559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35124222425591101010135
2812559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36123222325591101010136
2822559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11117221725591101020111
2832559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1212112125591101020112
2842559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1112112125591101020211
2852559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211911925591101020212
2862559ปกติปวช.1โลหะการเชื่อมโลหะ1112312325591101030111
2872559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1111511525591101040111
2882559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211711725591101040112
2892559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311821825591101040123
2902559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2412512525591101040124
2912559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1111711725591101040211
2922559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1211611625591101040212
2932559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2312232225591101040223
2942559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2412222225591101040224
2952559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์1111171125591101040511
2962559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1111671625591101060111
2972559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1211421425591101060112
2982559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2311731725591101060123
2992559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111621625591101060211
3002559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1211141125591101060212
3012559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23176725591101060223
3022559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา2411151125591101060224
3032559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11153525591101060311
3042559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121911925591101060312
3052559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม23139325591101060323
3062559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11116131625592101010111
3072559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12115131525592101010112
3082559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11215343425591201010111
3092559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221434425591201010122
3102559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331129125591201010133
3112559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี441229225591201010144
3122559ปกติปวช.2พณิชยการการขาย111231225591201010211
3132559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11110231025591201010411
3142559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221431425591201010422
3152559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331333325591201010433
3162559ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111331325591401020111
3172559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111220225591701010111
3182559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221325325591701010122
3192559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11198925591901010111
3202559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22146425591901010122
3212559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11116121625591102020111
3222559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12114121425591102020112
3232559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11125122525591102020711
3242559ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม111912925591102030111
3252559ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11122122225591102040111
3262559ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11124122425591102040211
3272559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11119121925591102050111
3282559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1212262225591102050112
3292559ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง1112132125591102060111
3302559ปกติปวส.1โยธาโยธา11182825591102070711
3312559ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11191925591102080111
3322559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1111921925592102010111
3332559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1211821825592102010112
3342559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2311821825592102010123
3352559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2412022025592102010124
3362559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์611122222255941020101611
3372559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์612115215255941020101612
3382559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์713118218255941020101713
3392559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์714119219255941020101714
3402559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1112022025594102020111
3412559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1211721725594102020112
3422559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2311621625594102020123
3432559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2411921925594102020124
3442559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล611119119255941020201611
3452559ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม1111511525594102030111
3462559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า1111811825594102040111
3472559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า1212112125594102040112
3482559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1112022025594102040211
3492559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1211321325594102040212
3502559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า611112112255941020402611
3512559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1111921925594102050111
3522559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211021025594102050112
3532559ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง1112132125594102060111
3542559ม.6ปวส.1โยธาโยธา1111721725594102070711
3552559ม.6ปวส.1โยธาโยธา1211241225594102070712
3562559ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม1111091025594102080111
3572559ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11178725594102220111
3582559ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11135325594102280211
3592559เทียบโอน ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์111110125596102010111
3602559ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี1121343425591202010111
3612559ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี2221202025591202010122
3622559ปกติปวส.2การตลาดการตลาด111220225591202020111
3632559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ1111631625592202040211
3642559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22216363625592202040222
3652559ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี111136125594202010111
3662559ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี221226225594202010122
3672559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11227725594202020111
3682559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด22137325594202020122
3692559ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ111423425594202040211
3702559เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11241125596202040211
3712559ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร11111125594402040411
3722559ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11213325592702010111
3732559ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11113125594702010111
3742559ปกติปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11112101225591902010111
3752559ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11152525594902010111
3762559ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า111719725591103040111
3772559ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 111819825591103050111
3782559ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111319325591203040211
3792560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์111510525601101010111
3802560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์121510525601101010112
3812560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์231510525601101010123
3822560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์241510525601101010124
3832560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์351810825601101010135
3842560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์361710725601101010136
3852560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล111610625601101020111
3862560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล121110125601101020112
3872560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ111110125601101020211
3882560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง121110125601101040112
3892560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง231110125601101040123
3902560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์111110125601101040211
3912560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์121110125601101040212
3922560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23211125601101040223
3932560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11211125601101060111
3942560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12121225601101060112
3952560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง24221125601101060124
3962560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11111125601101060211
3972560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23111125601101060223
3982560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24121225601101060224
3992560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11121225601101060311
4002560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125602101010112
4012560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22211125601201010122
4022560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33111125601201010133
4032560ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11212225601401020111
4042560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125601701010111
4052560ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11121225601102040111
4062560ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11121225601102040211
4072560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11111125601102050111
4082560ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125601102060111
4092560ปกติปวส.1โยธาโยธา11111125601102070711
4102560ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11111125601102080111
4112560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23111125602102010123
4122560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24111125602102010124
4132560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23111125604102020123
4142560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12111125604102040112
4152560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า6111111256041020402611
4162560ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12111125604102050112
4172560ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11211125604102080111
4182560ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11111125604102220111
4192560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11211125602202040211
4202560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22212225602202040222
4212560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33212225604202010133
4222560ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11211125604202040211
4232560ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการแม่บ้านโรงแรม11211125604702010211
4242560ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11111125601103040111
4252560ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11111125601103050111