ที่stu_year_entrystu_stt_idcla_idfac_iddep_idsdep_idsec_roomsec_groupGenderIDstd_num
12553ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211125531101040112
22553ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11211125531401020111
32554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11131325541101010111
42554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12141425541101010112
52554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23141425541101010123
62554ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24151525541101010124
72554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11121225541101020111
82554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12111125541101020112
92554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23121225541101020123
102554ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225541101020211
112554ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11151525541101030111
122554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11111125541101040111
132554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12131325541101040112
142554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11111125541101040211
152554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12121225541101040212
162554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23121225541101040223
172554ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24111125541101040224
182554ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11151525541101060111
192554ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11121225541101060211
202554ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11111125541101060311
212554ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125542101010112
222554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11111125541201010111
232554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22214425541201010122
242554ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33213325541201010133
252554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11211125541201010411
262554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22214425541201010422
272554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33212225541201010433
282554ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44112125541201010444
292554ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125541701010111
302555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11151525551101010111
312555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12131325551101010112
322555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23161625551101010123
332555ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24111125551101010124
342555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11121225551101020111
352555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121225551101020112
362555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23141425551101020123
372555ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11111125551101020211
382555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11131325551101040111
392555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12111125551101040112
402555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23111125551101040123
412555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12151525551101040212
422555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23111125551101040223
432555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11111125551101040511
442555ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์12121225551101040512
452555ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225551101060111
462555ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12111125551101060112
472555ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11131325551101060211
482555ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11151525551101060311
492555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11258825551201010111
502555ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22258825551201010122
512555ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11252225551201010411
522555ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33112125551201010433
532555ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11211125551401020111
542555ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125551701010111
552555ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23111125554102020123
562556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11131325561101010111
572556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125561101010112
582556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311111125561101010123
592556ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24171725561101010124
602556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12121225561101020112
612556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล23141425561101020123
622556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11121225561101020211
632556ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12111125561101020212
642556ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11151525561101030111
652556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11151525561101040111
662556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211011025561101040112
672556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23131325561101040123
682556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11111125561101040211
692556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23131325561101040223
702556ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24141425561101040224
712556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11121225561101060111
722556ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12131325561101060112
732556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11131325561101060211
742556ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12141425561101060212
752556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325561101060311
762556ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12142425561101060312
772556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11111125562101010111
782556ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125562101010112
792556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11215525561201010111
802556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22214425561201010122
812556ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33211125561201010133
822556ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11212225561201010211
832556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33132325561201010433
842556ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44232225561201010444
852556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11142425561901010111
862556ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22152525561901010122
872556ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11112125561102020111
882556ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11112125561102030111
892556ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11112125561102050111
902556ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม11112125561102050311
912556ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11112125561102060111
922556ปกติปวส.1โยธาโยธา11122225561102070711
932556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125562102010111
942556ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12112125562102010112
952556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125564102010111
962556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12122225564102010112
972556ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23112125564102010123
982556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11112125564102040111
992556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12112125564102040112
1002556ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11142425564102040211
1012556ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12112125564102050112
1022556ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11112125564102220111
1032556ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11112125564102280411
1042556เทียบโอน ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11112125566102010111
1052556เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11132325566102040211
1062556เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา11132325566102070711
1072556ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11231125561202020111
1082556ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11231125564202010111
1092556เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11233325566202010111
1102556ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11123225564902010111
1112557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11152525571101010111
1122557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12162625571101010112
1132557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23132325571101010123
1142557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24122225571101010124
1152557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35142425571101010135
1162557ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36132325571101010136
1172557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11152525571101020111
1182557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12122225571101020112
1192557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11162625571101020211
1202557ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12132325571101020212
1212557ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11162625571101030111
1222557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11122225571101040111
1232557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12172725571101040112
1242557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23142425571101040123
1252557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24162625571101040124
1262557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11112125571101040211
1272557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12112125571101040212
1282557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23152525571101040223
1292557ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24152525571101040224
1302557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11122225571101060111
1312557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12132325571101060112
1322557ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23122225571101060123
1332557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11112125571101060211
1342557ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12152525571101060212
1352557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11132325571101060311
1362557ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12122225571101060312
1372557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11112125571201010111
1382557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22212225571201010122
1392557ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33216625571201010133
1402557ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11211125571201010211
1412557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125571201010411
1422557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125571201010422
1432557ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33213325571201010433
1442557ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11211125571401010311
1452557ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11213325571401020111
1462557ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11113125571701010111
1472557ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11112125571901010111
1482557ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11116125571102020711
1492557ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11136325571102040211
1502557ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11116125571102050111
1512557ปกติปวส.1โยธาโยธา11116125571102070711
1522557ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24116125572102010124
1532557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12126225574102010112
1542557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23116125574102010123
1552557ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24116125574102010124
1562557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11116125574102020111
1572557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23126225574102020123
1582557ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24136325574102020124
1592557ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11116125574102040111
1602557ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11136325574102060111
1612557ม.6ปวส.1โยธาโยธา11121225574102070711
1622557ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11121225574102080111
1632557เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11121225576102040211
1642557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11223325571202010111
1652557ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22222225571202010122
1662557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11132325571202040211
1672557ปกติปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22231125571202040222
1682557ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11232225574202010111
1692557ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11231125574202020111
1702557ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11121225574202040211
1712557เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11221125576202010111
1722557เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน11221125576202040411
1732557ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11221125574902010111
1742557ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22222225574902010122
1752557ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725571103050111
1762557ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11277725571203040211
1772558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11167625581101010111
1782558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12137325581101010112
1792558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์23157525581101010123
1802558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24157525581101010124
1812558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35117125581101010135
1822558ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36147425581101010136
1832558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11157525581101020111
1842558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล12117125581101020112
1852558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ11137325581101020211
1862558ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ12127225581101020212
1872558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11137325581101030111
1882558ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง12147425581101030112
1892558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11141425581101040111
1902558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12161625581101040112
1912558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23111125581101040123
1922558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24131325581101040124
1932558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11121225581101040211
1942558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12191925581101040212
1952558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23151525581101040223
1962558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24171725581101040224
1972558ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11171725581101040511
1982558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12141425581101060112
1992558ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23141425581101060123
2002558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11121225581101060211
2012558ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12131325581101060212
2022558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11131325581101060311
2032558ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12121225581101060312
2042558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11121225582101010111
2052558ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12111125582101010112
2062558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11213325581201010111
2072558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22113125581201010122
2082558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33215525581201010133
2092558ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี44211125581201010144
2102558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11213325581201010411
2112558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22211125581201010422
2122558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33212225581201010433
2132558ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44218825581201010444
2142558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม11211125581701010111
2152558ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22213325581701010122
2162558ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12113125581901010112
2172558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11153525581102020111
2182558ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12183825581102020112
2192558ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11133325581102040111
2202558ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11113125581102040211
2212558ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12113125581102050112
2222558ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11111125581102060111
2232558ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11141425581102080111
2242558ปกติปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์11111125581102280411
2252558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125582102010111
2262558ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์12111125582102010112
2272558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111212255841020101611
2282558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121515255841020101612
2292558ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131111255841020101713
2302558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11141425584102020111
2312558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23121225584102020123
2322558ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111111255841020201611
2332558ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11121225584102030111
2342558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11111125584102040111
2352558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12141425584102040112
2362558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11111125584102040211
2372558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า12131325584102040212
2382558ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า6111111255841020402611
2392558ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11121225584102050111
2402558ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11141425584102060111
2412558ม.6ปวส.1โยธาโยธา12111125584102070712
2422558ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11212225584102080111
2432558เทียบโอน ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11182825586102040211
2442558เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา12112125586102070712
2452558ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11211125581202010111
2462558ปกติปวส.2การตลาดการตลาด11211125581202020111
2472558ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22215525582202040222
2482558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11215525584202010111
2492558ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125584202010122
2502558ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11212225584202020111
2512558ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11212225584202040211
2522558เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125586202010122
2532558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11111125586202040211
2542558เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22121225586202040222
2552558ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11132325584902010111
2562558ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11162625581103040111
2572558ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11172725581103050111
2582558ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1127222225581203040211
2592559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์111922925591101010111
2602559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12114221425591101010112
2612559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์231822825591101010123
2622559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24111221125591101010124
2632559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35111221125591101010135
2642559ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์36115221525591101010136
2652559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล11116221625591101020111
2662559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1211711725591101020112
2672559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111511525591101020211
2682559ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211511525591101020212
2692559ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง11191925591101030111
2702559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11181825591101040111
2712559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211311325591101040112
2722559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311511525591101040123
2732559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2412212225591101040124
2742559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1111511525591101040211
2752559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์1211511525591101040212
2762559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2311831825591101040223
2772559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์2411231225591101040224
2782559ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11195925591101040511
2792559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1111151125591101060111
2802559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง1211021025591101060112
2812559ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2311131125591101060123
2822559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111121125591101060211
2832559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12152525591101060212
2842559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23123225591101060223
2852559ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24142425591101060224
2862559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11112125591101060311
2872559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม121511525591101060312
2882559ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม23258825591101060323
2892559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111481425592101010111
2902559ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211381325592101010112
2912559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11213313125591201010111
2922559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221431425591201010122
2932559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331123125591201010133
2942559ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี441226225591201010144
2952559ปกติปวช.2พณิชยการการขาย111127125591201010211
2962559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111820825591201010411
2972559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221227225591201010422
2982559ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331230225591201010433
2992559ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111127125591401020111
3002559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111119125591701010111
3012559ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221321325591701010122
3022559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11175725591901010111
3032559ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22146425591901010122
3042559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล111212225591102020111
3052559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล121412425591102020112
3062559ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ111212225591102020711
3072559ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม111312325591102030111
3082559ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า111212225591102040111
3092559ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า111512525591102040211
3102559ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม121212225591102050112
3112559ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง111112125591102060111
3122559ปกติปวส.1โยธาโยธา111112125591102070711
3132559ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11131325591102080111
3142559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11121225592102010111
3152559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23141425592102010123
3162559ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24141425592102010124
3172559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111414255941020101611
3182559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121313255941020101612
3192559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131414255941020101713
3202559ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141515255941020101714
3212559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11111125594102020111
3222559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24111125594102020124
3232559ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล6111212255941020201611
3242559ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11131325594102030111
3252559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11121225594102040111
3262559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12131325594102040112
3272559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11161625594102040211
3282559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า12131325594102040212
3292559ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า6111313255941020402611
3302559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11121225594102050111
3312559ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12121225594102050112
3322559ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11131325594102060111
3332559ม.6ปวส.1โยธาโยธา11132325594102070711
3342559ม.6ปวส.1โยธาโยธา12122225594102070712
3352559ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11112125594102080111
3362559ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11211125594102220111
3372559ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11121225594102280211
3382559ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22221125591202010122
3392559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11121225592202040211
3402559ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22221125592202040222
3412559ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11224425594202010111
3422559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11222225594202020111
3432559ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด22112125594202020122
3442559ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11211125594202040211
3452559เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11211125596202040211
3462559ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11121225594902010111
3472559ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า11153525591103040111
3482559ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11173725591103050111
3492559ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11133325591203040211
3502560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11118101825601101010111
3512560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12117101725601101010112
3522560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2311511525601101010123
3532560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์2412212225601101010124
3542560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3511611625601101010135
3552560ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์3612212225601101010136
3562560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1111811825601101020111
3572560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1212112125601101020112
3582560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1111911925601101020211
3592560ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1211711725601101020212
3602560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11191925601101040111
3612560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง1211011025601101040112
3622560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง2311411425601101040123
3632560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24192925601101040124
3642560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11172725601101040211
3652560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12159525601101040212
3662560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23195925601101040223
3672560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24153525601101040224
3682560ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์11161625601101040511
3692560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11173725601101060111
3702560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12182825601101060112
3712560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23152525601101060123
3722560ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง2411021025601101060124
3732560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา11192925601101060211
3742560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา12181825601101060212
3752560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา23161625601101060223
3762560ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24151525601101060224
3772560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11122225601101060311
3782560ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12222225601101060312
3792560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1111421425602101010111
3802560ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์1211021025602101010112
3812560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11132325601201010111
3822560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี221125125601201010122
3832560ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี331532525601201010133
3842560ปกติปวช.2พณิชยการการขาย1125131325601201010211
3852560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111613625601201010411
3862560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221630625601201010422
3872560ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331225225601201010433
3882560ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111335325601401020111
3892560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111413425601701010111
3902560ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม221222225601701010122
3912560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11119125601901010111
3922560ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12112125601901010112
3932560ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ11142425601102020711
3942560ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11162625601102030111
3952560ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า1111721725601102040111
3962560ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1111821825601102040211
3972560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1111121125601102050111
3982560ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211111125601102050112
3992560ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11141425601102060111
4002560ปกติปวส.1โยธาโยธา11181825601102070711
4012560ปกติปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11131325601102080111
4022560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1111821825602102010111
4032560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์1212122125602102010112
4042560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2311921925602102010123
4052560ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์2411721725602102010124
4062560ทวิภาคีปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11112125602102020111
4072560ทวิภาคีปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1111211225602102040211
4082560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111818256041020101611
4092560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6121919256041020101612
4102560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131717256041020101713
4112560ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์714111111256041020101714
4122560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1111511525604102020111
4132560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล1211611625604102020112
4142560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2311811825604102020123
4152560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล2411811825604102020124
4162560ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล611119119256041020201611
4172560ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11131325604102030111
4182560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า1111211225604102040111
4192560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า12191925604102040112
4202560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1111511525604102040211
4212560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า1212012025604102040212
4222560ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า611118118256041020402611
4232560ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11161625604102050111
4242560ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1211231225604102050112
4252560ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11181825604102060111
4262560ม.6ปวส.1โยธาโยธา11171725604102070711
4272560ม.6ปวส.1โยธาโยธา12131325604102070712
4282560ม.6ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม11124225604102080111
4292560ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11221125604102220111
4302560ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11141425604102280211
4312560เทียบโอน ม.6ปวส.1โยธาโยธา11152525606102070711
4322560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี11112125601202010111
4332560ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี2221242425601202010122
4342560ทวิภาคีปวส.2การตลาดการตลาด11213325602202020111
4352560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ1121111125602202040211
4362560ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ221211225602202040222
4372560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11116125604202010111
4382560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี2221101025604202010122
4392560ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33218825604202010133
4402560ม.6ปวส.2การตลาดการตลาด11214425604202020111
4412560ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11164625604202040211
4422560เทียบโอน ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11268825606202010111
4432560เทียบโอน ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11128225606202040211
4442560ม.6ปวส.4อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร111210225604402040411
4452560ทวิภาคีปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11119125602702010111
4462560ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม11125225604702010111
4472560ปกติปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111315325601902010111
4482560ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111315325604902010111
4492560ปกติปริญญาตรี1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า111312325601103040111
4502560ปกติปริญญาตรี1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11111125601103050111
4512560ปกติปริญญาตรี2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11111125601203040211
4522561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์11121225611101010111
4532561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์12121225611101010112
4542561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์24131325611101010124
4552561ปกติปวช.1เครื่องกลยานยนต์35111125611101010135
4562561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1112012025611101020111
4572561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล1211931925611101020112
4582561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1112232225611101020211
4592561ปกติปวช.1เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ1212232225611101020212
4602561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1111831825611101030111
4612561ปกติปวช.1เชื่อมโลหะโครงสร้าง1212032025611101030112
4622561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง11113125611101040111
4632561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง12132325611101040112
4642561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง23152525611101040123
4652561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง24112125611101040124
4662561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11121225611101040211
4672561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์12111125611101040212
4682561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23131325611101040223
4692561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์24121225611101040224
4702561ปกติปวช.1ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์1112212225611101040511
4712561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง11135325611101060111
4722561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง12145425611101060112
4732561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง23161625611101060123
4742561ปกติปวช.1การก่อสร้างก่อสร้าง24261125611101060124
4752561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1111311325611101060211
4762561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา1211181125611101060212
4772561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา231510525611101060223
4782561ปกติปวช.1การก่อสร้างโยธา24137325611101060224
4792561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม11112125611101060311
4802561ปกติปวช.1การก่อสร้างสถาปัตยกรรม12213325611101060312
4812561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์11113125612101010111
4822561ทวิภาคีปวช.1เครื่องกลยานยนต์12113125612101010112
4832561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี11212225611201010111
4842561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี22212225611201010122
4852561ปกติปวช.2พณิชยการการบัญชี33214425611201010133
4862561ปกติปวช.2พณิชยการการขาย11124225611201010211
4872561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11223325611201010411
4882561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ22224425611201010422
4892561ปกติปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ33124225611201010433
4902561ปกติปวช.4ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจเสื้อผ้า11121225611401010311
4912561ปกติปวช.4อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11146425611401020111
4922561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม111116125611701010111
4932561ปกติปวช.7การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม22215525611701010122
4942561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11165625611901010111
4952561ปกติปวช.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12158525611901010112
4962561ปกติปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ111112125611102020711
4972561ปกติปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม111212225611102030111
4982561ปกติปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า111512525611102040211
4992561ปกติปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม121412425611102050112
5002561ปกติปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง111412425611102060111
5012561ปกติปวส.1โยธาโยธา111412425611102070711
5022561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์11111125612102010111
5032561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์23121225612102010123
5042561ทวิภาคีปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์24111125612102010124
5052561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์6111212256141020101611
5062561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7131212256141020101713
5072561ม.6ปวส.1เครื่องกลเทคนิคยานยนต์7141212256141020101714
5082561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล11131325614102020111
5092561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12131325614102020112
5102561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล23131325614102020123
5112561ม.6ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล24131325614102020124
5122561ม.6ปวส.1เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม11111125614102030111
5132561ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า11121225614102040111
5142561ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า11111125614102040211
5152561ม.6ปวส.1ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า6111111256141020402611
5162561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม11131325614102050111
5172561ม.6ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12141425614102050112
5182561ม.6ปวส.1การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง11171725614102060111
5192561ม.6ปวส.1โยธาโยธา11111125614102070711
5202561ม.6ปวส.1โยธาโยธา12121225614102070712
5212561ม.6ปวส.1เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์11121225614102220111
5222561ม.6ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย11112125614102280211
5232561ปกติปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125611202010122
5242561ทวิภาคีปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22212225612202040222
5252561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี11214425614202010111
5262561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี22211125614202010122
5272561ม.6ปวส.2การบัญชีการบัญชี33214425614202010133
5282561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ11114125614202040211
5292561ม.6ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ22211125614202040222
5302561ม.6ปวส.7การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม1112122256147020101111
5312561ม.6ปวส.9เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11122225614902010111