ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์1521153114114113111486864652467
เครื่องมือกล4214335136313126261342136
แม่พิมพ์โลหะ393931312424161171101111
เชื่อมโลหะ35351515311321511696298
ไฟฟ้ากำลัง82688674716565535326710277
อิเล็กทรอนิกส์64218560969708783914023339272
เทคนิคคอมพิวเตอร์1241699211224446551
ก่อสร้าง5312653474136339262614922171
โยธา57197634114527835202013838176
สถาปัตยกรรม151934182139182341185236968137
รวม อุตสาหกรรม551836344175347043645481303831117071891896
การบัญชี14951091110912081261342515335381416
การขาย202022022883325153
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1797114356510015911068263475279354
รวม พาณิชยกรรม312122434819424223225248108090112711823
ธุรกิจเสื้อผ้า440011055
อาหารและโภชนาการ4141811920212145575057
รวม คหกรรม41822119202121406675562
การโรงแรม93443635414424627921118139
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว93443635414424627921118139
เทคโนโลยีสารสนเทศ7243113173015924115164655101
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ7243113173015924115164655101
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)602371973485318803480333813 326106432189311283021

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์1341135144144404003181319
เครื่องมือกล11111121141115373702622264
แม่พิมพ์โลหะ1111252511037037
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม2626141433043043
เครื่องกลไฟฟ้า4444571581111201122114
ติดตั้งไฟฟ้า8919072375656502264230
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม69978611071718013720157
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง3464039342141150871097
โยธา921911141155663568019639235
เทคนิคสถาปัตยกรรม121123177246390352156
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์134841222011718
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย821037100011920
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์00220202
รวม อุตสาหกรรม63153684595516462521126300014781151593
การบัญชี20191211912313267177035385420
การตลาด251536263266088391
การพัฒนาเว็บเพจ281331613186117122335071242313
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ503754254623528127122149000123732855
ธุรกิจอาหาร2131539120052227
รวม คหกรรม21315391200000052227
บริการส่วนหน้าโรงแรม53439111120064551
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว534391111200000064551
เทคโนโลยีสารสนเทศ3133417122977140552277
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร313341712297714000552277
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)7194781197662318980286140426 00016679362603

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า10212880101028230
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 88990171734034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต18220170170002702762264
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1514293101303333185775
รวม บริหารธุรกิจ1514293101300003333185775
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)3316492010300002733608059139

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8760579 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.