ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์172172137113899991061065141515
เครื่องมือกล45146401413413532321513154
แม่พิมพ์โลหะ444438383030201211321133
โครงสร้าง3636353599222241022104
ไฟฟ้ากำลัง737807157658462616126316279
อิเล็กทรอนิกส์801696582179609695635925449303
เทคนิคคอมพิวเตอร์2362912416991010541064
ก่อสร้าง8479144105431738292918824212
โยธา463480391655246302412513357190
สถาปัตยกรรม312758131932141630237308169150
รวม อุตสาหกรรม6349873248777564368434113831439718722322104
การบัญชี241061301591106111041152616352362414
การขาย12203217172202233146074
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ317810914881023462967384586266352
รวม พาณิชยกรรม6720427129196225471862339102111152688840
ธุรกิจเสื้อผ้า2683301121012
อาหารและโภชนาการ4162031417119205585462
รวม คหกรรม622283172011920066106474
การโรงแรม173956730375283318930105135
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว173956730375283318930105135
เทคโนโลยีสารสนเทศ11203162329131730125174265107
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ11203162329131730125174265107
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7353831118532343875434293727 405135540210611543260

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์16511661301131676703622364
เครื่องมือกล12821301091110414102783281
แม่พิมพ์โลหะ1414111133028028
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม2929272799065065
เครื่องกลไฟฟ้า55554040191901140114
ติดตั้งไฟฟ้า982100841859019102724276
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม746806797612214015317170
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง56157246301631909610106
โยธา54116554146875681018331214
เทคนิคสถาปัตยกรรม141933141024124160403373
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์21214123213051520
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย9312628224017724
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม70557762567466133511937000016231221745
การบัญชี261822081815617468086050418468
การตลาด3454824850191006102108
การพัฒนาเว็บเพจ368612228113141163652080235315
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ653133784831736532147179000145777922
ธุรกิจอาหาร52126211130073239
รวม คหกรรม521262111300000073239
บริการส่วนหน้าโรงแรม1432465182300195069
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว14324651823000000195069
เทคโนโลยีสารสนเทศ21153631334710170592887
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2115363133471017000592887
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)81043812486533951048390176566 000185310092862

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า77102120181835237
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0880262634034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707182200004404469271
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429034346247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142900034346247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1316293316490004743909375168

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.1536870 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.