ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์1923195150115111811812811295885593
เครื่องมือกล46147421433613743431673170
แม่พิมพ์โลหะ454539393131251261401141
โครงสร้าง444435351010262281152117
ไฟฟ้ากำลัง917988368967471878732817345
อิเล็กทรอนิกส์8718105662187619707748129152343
เทคนิคคอมพิวเตอร์23730124169916117601272
ก่อสร้าง93710053126534741434322326249
โยธา4936855419733511463523717368241
สถาปัตยกรรม3530651519341921402411359381174
รวม อุตสาหกรรม70510981454983632420534735042252621782672445
การบัญชี271121391495109111071184929656406462
การขาย13233620202202244156782
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ3579114179611334649810516196290386
รวม พาณิชยกรรม75214289312112424719123814147161167763930
ธุรกิจเสื้อผ้า2684401121113
อาหารและโภชนาการ4172141418119205595564
รวม คหกรรม623294182211920066116677
การโรงแรม17466393443635416455138160198
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว17466393443635416455138160198
เทคโนโลยีสารสนเทศ162440623291317302114355678134
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ162440623291317302114355678134
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)8194161235599369968487315802 545234779245013343784

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์18621881381139878704113414
เครื่องมือกล142314511411157417503305335
แม่พิมพ์โลหะ161611111212039039
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม3013127271111068169
เครื่องกลไฟฟ้า60161431444424601474151
ติดตั้งไฟฟ้า100110189190117111803063309
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม839926897715217016620186
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง6767366421932201229131
โยธา631982911911082890023646282
เทคนิคสถาปัตยกรรม162137151126127190433982
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์51419134213081826
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย83118210224018725
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม78374857641546954802750700019041552059
การบัญชี28195223201912118116124056502558
การตลาด25355250522131506116122
การพัฒนาเว็บเพจ399413331133164173754087264351
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ6934241153374427361882240001589041062
ธุรกิจอาหาร62329213150083644
รวม คหกรรม623292131500000083644
บริการส่วนหน้าโรงแรม1642586354100227799
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว16425863541000000227799
เทคโนโลยีสารสนเทศ241640313341111220663096
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร24164031334111122000663096
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)89849713957334791212527226753 000215812023360

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า55102120181833235
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0880262634034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต505182200004404467269
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429034346247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142900034346247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1116273316490004743909175166

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.9553640 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.