ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์16816814711481181181101105431544
เครื่องมือกล45146421433513633331553158
แม่พิมพ์โลหะ444439393131201211341135
โครงสร้าง353535351010222241022104
ไฟฟ้ากำลัง707778268866470616127917296
อิเล็กทรอนิกส์751691642185619705836125849307
เทคนิคคอมพิวเตอร์2362912416991010541064
ก่อสร้าง8278953126534741292919826224
โยธา4634805319723511462412515865223
สถาปัตยกรรม312657151934192140237308873161
รวม อุตสาหกรรม6199771654283625418534713901440419692472216
การบัญชี231051281594109111071183626552368420
การขาย12203220202202233146377
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ297710617961133464987384587275362
รวม พาณิชยกรรม64202266322102424719123810103113153706859
ธุรกิจเสื้อผ้า2684401121113
อาหารและโภชนาการ4162041418119205595463
รวม คหกรรม622284182211920066116576
การโรงแรม1740579344353439291133117150
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1740579344353439291133117150
เทคโนโลยีสารสนเทศ10192962329131730125174164105
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ10192962329131730125174164105
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7163801096593368961484314798 414137551220711993406

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์17611771381139676703812383
เครื่องมือกล1231231141115424202791280
แม่พิมพ์โลหะ1414111133028028
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม2525272799061061
เครื่องกลไฟฟ้า545443144191901161117
ติดตั้งไฟฟ้า1013104891909219302825287
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม717786897712214015118169
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง531543664216319010510115
โยธา59157462157777683019836234
เทคนิคสถาปัตยกรรม151934151126124160423476
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์21214134213051621
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย91108210224019524
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม70959768612506623561937500016771281805
การบัญชี251862111816117978289050429479
การตลาด3444724951191006102108
การพัฒนาเว็บเพจ368512129115144153651080236316
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ643153794932537432149181000145789934
ธุรกิจอาหาร31922213150053237
รวม คหกรรม319222131500000053237
บริการส่วนหน้าโรงแรม1433476354100206888
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว14334763541000000206888
เทคโนโลยีสารสนเทศ23153831334710170612889
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2315383133471017000612889
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)81344112547004261126395178573 000190810452953

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า77102120181835237
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0880262634034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707182200004404469271
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429034346247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142900034346247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1316293316490004743909375168

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.0291421 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.