ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์0000000
เครื่องมือกล0000000
แม่พิมพ์โลหะ0000000
โครงสร้าง0000000
ไฟฟ้ากำลัง0000000
อิเล็กทรอนิกส์0000000
เทคนิคคอมพิวเตอร์0000000
ก่อสร้าง0000000
โยธา0000000
สถาปัตยกรรม0000000
รวม อุตสาหกรรม000000000000000
การบัญชี0000000
การขาย0000000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0000000
รวม พาณิชยกรรม000000000000000
ธุรกิจเสื้อผ้า0000000
อาหารและโภชนาการ0000000
รวม คหกรรม000000000000000
การโรงแรม0000000
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว000000000000000
เทคโนโลยีสารสนเทศ0000000
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ000000000000000
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)000000000 000000

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์0000000
เครื่องมือกล0000000
แม่พิมพ์โลหะ0000000
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม0000000
เครื่องกลไฟฟ้า0000000
ติดตั้งไฟฟ้า0000000
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม0000000
ระบบโทรคมนาคม0000000
เทคนิคการก่อสร้าง0000000
โยธา0000000
เทคนิคสถาปัตยกรรม0000000
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์0000000
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย0000000
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0000000
รวม อุตสาหกรรม000000000000000
การบัญชี0000000
การตลาด0000000
การพัฒนาเว็บเพจ0000000
เทคโนโลยีสำนักงาน0000000
รวม บริหารธุรกิจ000000000000000
ธุรกิจอาหาร0000000
รวม คหกรรม000000000000000
บริการส่วนหน้าโรงแรม0000000
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว000000000000000
เทคโนโลยีสารสนเทศ0000000
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร000000000000000
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)000000000 000000

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า0000000
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0000000
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต000000000000000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0000000
รวม บริหารธุรกิจ000000000000000
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)000000000000000

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.0238218 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.