ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์173173136113799991061065141515
เครื่องมือกล45146401413313432321503153
แม่พิมพ์โลหะ444438383030201211321133
โครงสร้าง3838353599222241042106
ไฟฟ้ากำลัง737807057558462616126216278
อิเล็กทรอนิกส์801696572178609695635925349302
เทคนิคคอมพิวเตอร์2362912416991010541064
ก่อสร้าง8579245125732739282819026216
โยธา463581421759277342412513960199
สถาปัตยกรรม312758131932151732237308270152
รวม อุตสาหกรรม6389973748880568372454173821439618802382118
การบัญชี231061291589104111041152606251359410
การขาย12213317172202233146175
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ307810815891043462967394686268354
รวม พาณิชยกรรม6520527030195225471862339102111151688839
ธุรกิจเสื้อผ้า2683301121012
อาหารและโภชนาการ4172131417119205585563
รวม คหกรรม623293172011920066106575
การโรงแรม173956731385283318930106136
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว173956731385283318930106136
เทคโนโลยีสารสนเทศ11203162228131730125174264106
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ11203162228131730125174264106
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7373861123534345879438295733 404135539211311613274

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์17211731311132676703702372
เครื่องมือกล13021321091110414102803283
แม่พิมพ์โลหะ1414111133028028
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม29130272799065166
เครื่องกลไฟฟ้า55554040191901140114
ติดตั้งไฟฟ้า983101841858919002715276
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม786846797612214015717174
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง591603163716319010610116
โยธา60147450116175681018531216
เทคนิคสถาปัตยกรรม151934131124124160403474
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์41317123213071623
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย10313628224018725
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม73163794570446143501936900016511261777
การบัญชี261832091815817668086050421471
การตลาด3454824850191006102108
การพัฒนาเว็บเพจ378812528115143163652081239320
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ663163824832136932147179000146784930
ธุรกิจอาหาร52126210120073138
รวม คหกรรม521262101200000073138
บริการส่วนหน้าโรงแรม1434485242900195877
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว14344852429000000195877
เทคโนโลยีสารสนเทศ23153830333710170602888
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2315383033371017000602888
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)83944912886554021057389176565 000188310272910

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า77102120181835237
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0880262634034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707182200004404469271
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429034346247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142900034346247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1316293316490004743909375168