ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์15211531201208018186864382440
เครื่องมือกล4214336137161626261202122
แม่พิมพ์โลหะ3939313110101511695196
เชื่อมโลหะ35351010121131511672274
ไฟฟ้ากำลัง83689674716262535326510275
อิเล็กทรอนิกส์64218561970433463914020734241
เทคนิคคอมพิวเตอร์1241699131144438543
ก่อสร้าง531265347411919262613219151
โยธา56197535114620424191913034164
สถาปัตยกรรม1519341921407613185235951110
รวม อุตสาหกรรม551836344225347528216298301830915561601716
การบัญชี149510911109120145463515429300329
การขาย202022022113324446
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1796113346599642488263465229294
รวม พาณิชยกรรม31211242471942417889511809196573669
ธุรกิจเสื้อผ้า440011055
อาหารและโภชนาการ414181192005553843
รวม คหกรรม418221192000006654348
การโรงแรม93443635414414527921117138
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว93443635414414527921117138
เทคโนโลยีสารสนเทศ623291317301592411516455499
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ623291317301592411516455499
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)601369970489318807308154462 32510643117239472670

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์13711389090404002671268
เครื่องมือกล11511161001101353502502252
แม่พิมพ์โลหะ1111111111023023
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม26268833037037
เครื่องกลไฟฟ้า431443313412113088391
ติดตั้งไฟฟ้า8919060161656502142216
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม68977111127180861197
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง3764352714115056965
โยธา92191112442862567017828206
เทคนิคสถาปัตยกรรม15112686146390292049
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์134123220459
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย82104480012618
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์00220202
รวม อุตสาหกรรม6425469635522377250112610001247871334
การบัญชี201912115545967177031316347
การตลาด25052291166046569
การพัฒนาเว็บเพจ3113316451419122335048170218
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ533744271277892712214900092573665
ธุรกิจอาหาร21315110031316
รวม คหกรรม2131510100000031316
บริการส่วนหน้าโรงแรม53439110053540
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว5343901100000053540
เทคโนโลยีสารสนเทศ3133410152577140482573
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร313341015257714000482573
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)7334781211378115493284140424 00013957332128

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า10212880101028230
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 88990171734034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต18220170170002702762264
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1514293101303333185775
รวม บริหารธุรกิจ1514293101300003333185775
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)3316492010300002733608059139