ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์16816814711481181181081085411542
เครื่องมือกล45146421433513633331553158
แม่พิมพ์โลหะ444439393131201211341135
โครงสร้าง353535351010222241022104
ไฟฟ้ากำลัง727798268866470616128117298
อิเล็กทรอนิกส์791695642185619705736026149310
เทคนิคคอมพิวเตอร์2362912416991010541064
ก่อสร้าง8278953126534741292919826224
โยธา4634805319723511462412515865223
สถาปัตยกรรม312758151934192140237308874162
รวม อุตสาหกรรม6259872354283625418534713871440119722482220
การบัญชี231051281594109111071182616351367418
การขาย12203220202202233146377
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ307910917961133464987384588277365
รวม พาณิชยกรรม6520426932210242471912389102111153707860
ธุรกิจเสื้อผ้า2684401121113
อาหารและโภชนาการ4162041418119205595463
รวม คหกรรม622284182211920066116576
การโรงแรม1740579344353439291133117150
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1740579344353439291133117150
เทคโนโลยีสารสนเทศ11193062329131730125174264106
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ11193062329131730125174264106
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7243831107593368961484314798 410136546221112013412

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์17611771381139676703812383
เครื่องมือกล1241241141115414102791280
แม่พิมพ์โลหะ1515111133029029
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม2626272799062062
เครื่องกลไฟฟ้า575743144191901191120
ติดตั้งไฟฟ้า1013104891909219302825287
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม747816897712214015418172
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง561573664216319010810118
โยธา59167562157777683019837235
เทคนิคสถาปัตยกรรม151934151126124160423476
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์21214134213051621
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย103138210224020727
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม72262784612506623551937400016891311820
การบัญชี251872121816117978289050430480
การตลาด3485124951191006106112
การพัฒนาเว็บเพจ378512229115144163652082236318
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ653203854932537433149182000147794941
ธุรกิจอาหาร31922213150053237
รวม คหกรรม319222131500000053237
บริการส่วนหน้าโรงแรม1433476354100206888
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว14334763541000000206888
เทคโนโลยีสารสนเทศ23153831334710170612889
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2315383133471017000612889
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)82744912767004261126395178573 000192210532975

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า77102120181835237
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0880262634034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707182200004404469271
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429034346247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142900034346247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1316293316490004743909375168