ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์1663169119119115111690904904494
เครื่องมือกล4514636137333327271412143
แม่พิมพ์โลหะ444434342626181191221123
เชื่อมโลหะ45146161632133161171093112
ไฟฟ้ากำลัง88694714756767525227810288
อิเล็กทรอนิกส์77229977986708783914026340303
เทคนิคคอมพิวเตอร์1642099181194447552
ก่อสร้าง6312753874536339262616322185
โยธา672390341246266322612715342195
สถาปัตยกรรม202343192241172340176237374147
รวม อุตสาหกรรม6319572645355508440434833151032518392032042
การบัญชี201151351211312581241322545642406448
การขาย242422224996626163
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2099119366510116931098253380282362
รวม พาณิชยกรรม402382785020025024226250108595124749873
ธุรกิจเสื้อผ้า440011055
อาหารและโภชนาการ4141811920212145575057
รวม คหกรรม41822119202121406675562
การโรงแรม114051530354444827922121143
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว114051530354444827922121143
เทคโนโลยีสารสนเทศ7233014173115924114154753100
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ7233014173115924114154753100
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)6934141107523321844485334819 338112450203911813220

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์1441145149149464603391340
เครื่องมือกล11911201211122434302832285
แม่พิมพ์โลหะ1111252533039039
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม3030171766053053
เครื่องกลไฟฟ้า46147531541021201094113
ติดตั้งไฟฟ้า9319476278666602353238
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม72981701080819015020170
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง41647443471411509910109
โยธา972111846156164569020741248
เทคนิคสถาปัตยกรรม161228197266390412263
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1458412213011920
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย9413581300141226
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์00440404
รวม อุตสาหกรรม67960739633516842731328600015851241709
การบัญชี211942151012513567379037392429
การตลาด355586283477099099
การพัฒนาเว็บเพจ331391723186117112435075249324
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ573884454723928626126152000130753883
ธุรกิจอาหาร2131539120052227
รวม คหกรรม21315391200000052227
บริการส่วนหน้าโรงแรม156111120021618
แม่บ้านโรงแรม4232700042327
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว528331111200000063945
เทคโนโลยีสารสนเทศ3333620173777140602787
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร333362017377714000602787
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)77649212687043271031306146452 00017869652751

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า11213880101029231
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 88990171734034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต19221170170002702763265
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1617333101303333196079
รวม บริหารธุรกิจ1617333101300003333196079
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)3519542010300002733608262144