ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์1653168122122118111989894944498
เครื่องมือกล4514636137343426261412143
แม่พิมพ์โลหะ444434342626161171201121
เชื่อมโลหะ45146161632133151161083111
ไฟฟ้ากำลัง88694714756767535327910289
อิเล็กทรอนิกส์76239978987758833914026841309
เทคนิคคอมพิวเตอร์1642099201214449554
ก่อสร้าง6412763874537340262616522187
โยธา67239036124828836242415543198
สถาปัตยกรรม202343192342182341185237574149
รวม อุตสาหกรรม630967264595651545545500310831818542052059
การบัญชี191151341211312581261342515341405446
การขาย242422224993325860
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ19100119366510116961128263479287366
รวม พาณิชยกรรม382392775020025024231255108090122750872
ธุรกิจเสื้อผ้า440011055
อาหารและโภชนาการ4141811920212145575057
รวม คหกรรม41822119202121406675562
การโรงแรม113950734414444827924124148
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว113950734414444827924124148
เทคโนโลยีสารสนเทศ7243114173115924115164755102
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ7243114173115924115164755102
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)6904161106531326857500341841 333106439205411893243

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์1451146153153404003381339
เครื่องมือกล12011211201121363602762278
แม่พิมพ์โลหะ1111252511037037
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม2929202033052052
เครื่องกลไฟฟ้า46147581591111201153118
ติดตั้งไฟฟ้า9219379382656502364240
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม72981691079819014920169
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง426484434715116010110111
โยธา972111855167163568021542257
เทคนิคสถาปัตยกรรม161228219306390432467
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์347841222013821
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย10212581300151025
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์00220202
รวม อุตสาหกรรม68358741657557122531126400015931241717
การบัญชี211952161012613667278037393430
การตลาด3555863137660992101
การพัฒนาเว็บเพจ311391703189120122335074251325
เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ553894444724629327123150000129758887
ธุรกิจอาหาร2131539120052227
รวม คหกรรม21315391200000052227
บริการส่วนหน้าโรงแรม63642111120074754
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว636421111200000074754
เทคโนโลยีสารสนเทศ3333620173777140602787
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร333362017377714000602787
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)77949912787283381066287141428 00017949782772

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า10212880101028230
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 88990171734034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต18220170170002702762264
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1514293101303333185775
รวม บริหารธุรกิจ1514293101300003333185775
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)3316492010300002733608059139