ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์00029422962942296
เครื่องมือกล000858585085
แม่พิมพ์โลหะ000444444044
โครงสร้าง000373737037
ไฟฟ้ากำลัง0008829088290
อิเล็กทรอนิกส์00016151661615166
เทคนิคคอมพิวเตอร์0003954439544
ก่อสร้าง000474747047
โยธา0005015150151
สถาปัตยกรรม000231235231235
รวม อุตสาหกรรม0000000008682789586827895
การบัญชี0001318219513182195
การขาย0001252612526
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0004819524348195243
รวม พาณิชยกรรม0000000006240246462402464
ธุรกิจเสื้อผ้า00022022
อาหารและโภชนาการ000121201212
รวม คหกรรม0000000000141401414
การโรงแรม0001444514445
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0000000001444514445
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)000000000 93148714189314871418

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์0012512501250125
เครื่องมือกล008888088088
แม่พิมพ์โลหะ002727027027
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม002222022022
เครื่องกลไฟฟ้า003434034034
ติดตั้งไฟฟ้า0080282080282
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม0071374071374
ระบบโทรคมนาคม0025328025328
เทคนิคการก่อสร้าง0037441037441
โยธา0062264062264
เทคนิคสถาปัตยกรรม00941309413
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์001010010010
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0023528023528
รวม อุตสาหกรรม0000006132363600061323636
การบัญชี00412112504121125
การตลาด0011314011314
การพัฒนาเว็บเพจ0078996078996
เทคโนโลยีสำนักงาน001633490163349
รวม บริหารธุรกิจ0000002825628400028256284
ธุรกิจอาหาร003580358
รวม คหกรรม000000358000358
เทคโนโลยีสารสนเทศ0071522071522
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0000007152200071522
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)000000651299950000651299950

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2261560 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.