ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์0001801801800180
เครื่องมือกล000949494094
แม่พิมพ์โลหะ000424242042
โครงสร้าง000383838038
ไฟฟ้ากำลัง000993102993102
อิเล็กทรอนิกส์00090111019011101
ก่อสร้าง0005826058260
โยธา0005376053760
สถาปัตยกรรม000291544291544
รวม อุตสาหกรรม0000000006833872168338721
การบัญชี00051511565151156
การขาย0004162041620
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0003717421137174211
รวม พาณิชยกรรม0000000004634138746341387
ธุรกิจเสื้อผ้า00077077
อาหารและโภชนาการ0003222532225
รวม คหกรรม0000000003293232932
การโรงแรม0006475364753
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0000000006475364753
เทคโนโลยีสารสนเทศ0003574235742
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ0000000003574235742
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)000000000 77346212357734621235

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์0019419401940194
เครื่องมือกล00103410701034107
แม่พิมพ์โลหะ002121021021
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม002121021021
เครื่องกลไฟฟ้า0043144043144
ติดตั้งไฟฟ้า0072274072274
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม0078381078381
ระบบโทรคมนาคม0010313010313
เทคนิคการก่อสร้าง0029130029130
โยธา0079584079584
เทคนิคสถาปัตยกรรม00671306713
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์0019221019221
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0010313010313
รวม อุตสาหกรรม0000006853171600068531716
การบัญชี00618519106185191
การตลาด0012627012627
การพัฒนาเว็บเพจ00119510601195106
เทคโนโลยีสำนักงาน001133440113344
รวม บริหารธุรกิจ0000002933936800029339368
ธุรกิจอาหาร001560156
รวม คหกรรม000000156000156
เทคโนโลยีสารสนเทศ001513280151328
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร000000151328000151328
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)0000007303881118 0007303881118

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 000242424024
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต0000000002402424024
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)0000000002402424024

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2535539 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.