ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์0002022022020202
เครื่องมือกล0004634946349
แม่พิมพ์โลหะ000474747047
โครงสร้าง0003914039140
ไฟฟ้ากำลัง0001061061060106
อิเล็กทรอนิกส์000966102966102
ก่อสร้าง0006636966369
โยธา0007047470474
สถาปัตยกรรม000212041212041
รวม อุตสาหกรรม0000000006933773069337730
การบัญชี00051581635158163
การขาย0001212212122
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0003814618438146184
รวม พาณิชยกรรม0000000004432536944325369
ธุรกิจเสื้อผ้า00029112911
อาหารและโภชนาการ0001232412324
รวม คหกรรม0000000003323533235
การโรงแรม0007596675966
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0000000007596675966
เทคโนโลยีสารสนเทศ000261440261440
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ000000000261440261440
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)000000000 77346712407734671240

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์0018618601860186
เครื่องมือกล0013813801380138
แม่พิมพ์โลหะ001111011011
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม002222022022
เครื่องกลไฟฟ้า0032133032133
ติดตั้งไฟฟ้า0010710701070107
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม0070272070272
ระบบโทรคมนาคม002626026026
เทคนิคการก่อสร้าง0023427023427
โยธา00110711701107117
เทคนิคสถาปัตยกรรม0010818010818
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์0013518013518
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0025429025429
รวม อุตสาหกรรม0000007733180400077331804
การบัญชี00619820406198204
การตลาด0041721041721
การพัฒนาเว็บเพจ002667930266793
เทคโนโลยีสำนักงาน001130410113041
รวม บริหารธุรกิจ0000004731235900047312359
ธุรกิจอาหาร001450145
รวม คหกรรม000000145000145
เทคโนโลยีสารสนเทศ002624500262450
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร000000262450000262450
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)0000008473711218 0008473711218

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 00088808
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต000000000808808
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ00077077
รวม บริหารธุรกิจ000000000077077
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)00000000087158715

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.9275911 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.