ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์00184518901845189
เครื่องมือกล005050050050
แม่พิมพ์โลหะ004545045045
เชื่อมโลหะ0046147046147
ไฟฟ้ากำลัง0011311301130113
อิเล็กทรอนิกส์0010010110010010110
เทคนิคคอมพิวเตอร์0031334031334
ก่อสร้าง0066470066470
โยธา0051859051859
สถาปัตยกรรม003331640333164
รวม อุตสาหกรรม0000007196278100071962781
การบัญชี0010179189010179189
การขาย002121002121
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0030140170030140170
รวม พาณิชยกรรม0000004034038000040340380
อาหารและโภชนาการ0032124032124
รวม คหกรรม0000003212400032124
การโรงแรม0066470066470
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0000006647000066470
เทคโนโลยีสารสนเทศ002510350251035
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ000000251035000251035
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)0000007934971290 0007934971290

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์00171117201711172
เครื่องมือกล00157215901572159
แม่พิมพ์โลหะ00880808
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม002626026026
เครื่องกลไฟฟ้า0060464060464
ติดตั้งไฟฟ้า00111211301112113
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม0079584079584
เทคนิคการก่อสร้าง0050151050151
โยธา0010012112010012112
เทคนิคสถาปัตยกรรม002813410281341
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์00981709817
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย008190819
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์002020020020
รวม อุตสาหกรรม0000008274987600082749876
การบัญชี00820221008202210
การตลาด002424002424
การพัฒนาเว็บเพจ0034143177034143177
รวม บริหารธุรกิจ0000004236941100042369411
ธุรกิจอาหาร001670167
รวม คหกรรม000000167000167
บริการส่วนหน้าโรงแรม001450145
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว000000145000145
เทคโนโลยีสารสนเทศ001210220121022
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร000000121022000121022
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)0000008834381321 0008834381321

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า000101010010
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 00099909
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต0000000001901919019
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ000262602626
รวม บริหารธุรกิจ0000000000262602626
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)000000000192645192645

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2011280 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.