ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์0187187001870187
เครื่องมือกล0461470046147
แม่พิมพ์โลหะ044440044044
เชื่อมโลหะ0321330032133
ไฟฟ้ากำลัง099510400995104
อิเล็กทรอนิกส์09712109009712109
เทคนิคคอมพิวเตอร์0163190016319
ก่อสร้าง0588660058866
โยธา068218900682189
สถาปัตยกรรม033316400333164
รวม อุตสาหกรรม0006808276200000068082762
การบัญชี0171451620017145162
การขาย0232340023234
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ04890138004890138
รวม พาณิชยกรรม0006726733400000067267334
อาหารและโภชนาการ0429330042933
รวม คหกรรม0004293300000042933
การโรงแรม0843510084351
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0008435100000084351
เทคโนโลยีสารสนเทศ020214100202141
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ000202141000000202141
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)0007794421221000 0007794421221

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์0184184001840184
เครื่องมือกล01421143001421143
แม่พิมพ์โลหะ028280028028
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม028280028028
เครื่องกลไฟฟ้า0692710069271
ติดตั้งไฟฟ้า01013104001013104
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม087119800871198
เทคนิคการก่อสร้าง0514550051455
โยธา08723110008723110
เทคนิคสถาปัตยกรรม023133600231336
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์0128200012820
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย0118190011819
รวม อุตสาหกรรม0008237389600000082373896
การบัญชี0181801980018180198
การตลาด0747540074754
การพัฒนาเว็บเพจ0351331680035133168
รวม บริหารธุรกิจ0006036042000000060360420
ธุรกิจอาหาร0511160051116
รวม คหกรรม0005111600000051116
บริการส่วนหน้าโรงแรม0318210031821
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0003182100000031821
เทคโนโลยีสารสนเทศ025194400251944
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร000251944000000251944
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)0009164811397000 0009164811397

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า08800808
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 09900909
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต0001701700000017017
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0310130031013
รวม บริหารธุรกิจ0003101300000031013
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)000201030000000201030

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2345550 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.