ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์0018718701870187
เครื่องมือกล0045146045146
แม่พิมพ์โลหะ004444044044
โครงสร้าง0032133032133
ไฟฟ้ากำลัง009951040995104
อิเล็กทรอนิกส์00971210909712109
เทคนิคคอมพิวเตอร์0016319016319
ก่อสร้าง0058866058866
โยธา006821890682189
สถาปัตยกรรม003331640333164
รวม อุตสาหกรรม0000006798276100067982761
การบัญชี0017145162017145162
การขาย0023234023234
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ00489013804890138
รวม พาณิชยกรรม0000006726733400067267334
อาหารและโภชนาการ0042933042933
รวม คหกรรม0000004293300042933
การโรงแรม0084351084351
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0000008435100084351
เทคโนโลยีสารสนเทศ002021410202141
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ000000202141000202141
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)0000007784421220 0007784421220

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์0018418401840184
เครื่องมือกล00142114301421143
แม่พิมพ์โลหะ002828028028
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม002828028028
เครื่องกลไฟฟ้า0069271069271
ติดตั้งไฟฟ้า00101310401013104
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม008711980871198
เทคนิคการก่อสร้าง0051455051455
โยธา00872311008723110
เทคนิคสถาปัตยกรรม002313360231336
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์0012820012820
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย0011819011819
รวม อุตสาหกรรม0000008237389600082373896
การบัญชี0018180198018180198
การตลาด0074754074754
การพัฒนาเว็บเพจ0035133168035133168
รวม บริหารธุรกิจ0000006036042000060360420
ธุรกิจอาหาร0051116051116
รวม คหกรรม0000005111600051116
บริการส่วนหน้าโรงแรม0031821031821
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0000003182100031821
เทคโนโลยีสารสนเทศ002519440251944
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร000000251944000251944
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)0000009164811397 0009164811397

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า00088808
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 00099909
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต0000000001701717017
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0003101331013
รวม บริหารธุรกิจ0000000003101331013
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)000000000201030201030

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2253299 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.