ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์01934197001934197
เครื่องมือกล0461470046147
แม่พิมพ์โลหะ045450045045
โครงสร้าง0451460045146
ไฟฟ้ากำลัง096810400968104
อิเล็กทรอนิกส์08527112008527112
เทคนิคคอมพิวเตอร์0164200016420
ก่อสร้าง074138700741387
โยธา069249300692493
สถาปัตยกรรม020234300202343
รวม อุตสาหกรรม000689105794000000689105794
การบัญชี0211161370021116137
การขาย028280002828
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ0201081280020108128
รวม พาณิชยกรรม0004125229300000041252293
ธุรกิจเสื้อผ้า04400044
อาหารและโภชนาการ0516210051621
รวม คหกรรม0005202500000052025
การโรงแรม011506100115061
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว000115061000000115061
เทคโนโลยีสารสนเทศ0725320072532
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ0007253200000072532
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)0007534521205000 0007534521205

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์01711172001711172
เครื่องมือกล01412143001412143
แม่พิมพ์โลหะ011110011011
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม033330033033
เครื่องกลไฟฟ้า0531540053154
ติดตั้งไฟฟ้า01032105001032105
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม082129400821294
เทคนิคการก่อสร้าง0466520046652
โยธา0105241290010524129
เทคนิคสถาปัตยกรรม019133200191332
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์05611005611
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย013102300131023
รวม อุตสาหกรรม0007827785900000078277859
การบัญชี0212222430021222243
การตลาด0667730066773
การพัฒนาเว็บเพจ0331461790033146179
รวม บริหารธุรกิจ0006043549500000060435495
ธุรกิจอาหาร0314170031417
รวม คหกรรม0003141700000031417
บริการส่วนหน้าโรงแรม0639450063945
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว0006394500000063945
เทคโนโลยีสารสนเทศ0373400037340
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0003734000000037340
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)0008885681456000 0008885681456

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า0112130011213
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 08800808
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต0001922100000019221
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ016173300161733
รวม บริหารธุรกิจ000161733000000161733
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)000351954000000351954

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2371540 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.