ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์19341970001934197
เครื่องมือกล4514600045146
แม่พิมพ์โลหะ454500045045
เชื่อมโลหะ4514600045146
ไฟฟ้ากำลัง968104000968104
อิเล็กทรอนิกส์86271130008627113
เทคนิคคอมพิวเตอร์1642000016420
ก่อสร้าง741387000741387
โยธา692493000692493
สถาปัตยกรรม202343000202343
รวม อุตสาหกรรม689105794000000000689105794
การบัญชี2011613600020116136
การขาย282800002828
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2010812800020108128
รวม พาณิชยกรรม4025229200000000040252292
ธุรกิจเสื้อผ้า44000044
อาหารและโภชนาการ5162100051621
รวม คหกรรม5202500000000052025
การโรงแรม115061000115061
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว115061000000000115061
เทคโนโลยีสารสนเทศ7253200072532
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ7253200000000072532
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7524521204000000 0007524521204

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์17111720001711172
เครื่องมือกล14121430001412143
แม่พิมพ์โลหะ111100011011
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม333300033033
เครื่องกลไฟฟ้า5315400053154
ติดตั้งไฟฟ้า10321050001032105
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม821294000821294
เทคนิคการก่อสร้าง4665200046652
โยธา1052412900010524129
เทคนิคสถาปัตยกรรม191332000191332
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์56110005611
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย131023000131023
รวม อุตสาหกรรม7827785900000000078277859
การบัญชี2122224300021222243
การตลาด6677300066773
การพัฒนาเว็บเพจ3314617900033146179
รวม บริหารธุรกิจ6043549500000000060435495
ธุรกิจอาหาร3141700031417
รวม คหกรรม3141700000000031417
บริการส่วนหน้าโรงแรม6394500063945
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว6394500000000063945
เทคโนโลยีสารสนเทศ3734000037340
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3734000000000037340
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)8885681456000000 0008885681456

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า1121300011213
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 88000808
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต1922100000000019221
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ161733000161733
รวม บริหารธุรกิจ161733000000000161733
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)351954000000000351954

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.9259379 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.