ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์19231950001923195
เครื่องมือกล4814900048149
แม่พิมพ์โลหะ454500045045
โครงสร้าง444400044044
ไฟฟ้ากำลัง9279900092799
อิเล็กทรอนิกส์87181050008718105
เทคนิคคอมพิวเตอร์2373000023730
ก่อสร้าง937100000937100
โยธา503787000503787
สถาปัตยกรรม353065000353065
รวม อุตสาหกรรม709110819000000000709110819
การบัญชี2711213900027112139
การขาย132336000132336
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ35791140003579114
รวม พาณิชยกรรม7521428900000000075214289
ธุรกิจเสื้อผ้า279000279
อาหารและโภชนาการ4172100041721
รวม คหกรรม6243000000000062430
การโรงแรม174663000174663
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว174663000000000174663
เทคโนโลยีสารสนเทศ172643000172643
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ172643000000000172643
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)8244201244000000 0008244201244

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์18621880001862188
เครื่องมือกล14231450001423145
แม่พิมพ์โลหะ161600016016
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม3013100030131
เครื่องกลไฟฟ้า6016100060161
ติดตั้งไฟฟ้า10111020001011102
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม8399200083992
เทคนิคการก่อสร้าง676700067067
โยธา631982000631982
เทคนิคสถาปัตยกรรม162238000162238
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5141900051419
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย83110008311
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์77000707
รวม อุตสาหกรรม7847585900000000078475859
การบัญชี2819522300028195223
การตลาด3535600035356
การพัฒนาเว็บเพจ39951340003995134
รวม บริหารธุรกิจ7034341300000000070343413
ธุรกิจอาหาร6232900062329
รวม คหกรรม6232900000000062329
บริการส่วนหน้าโรงแรม164258000164258
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว164258000000000164258
เทคโนโลยีสารสนเทศ241640000241640
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร241640000000000241640
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)9004991399000000 0009004991399

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า77000707
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707000000000707
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ6162200061622
รวม บริหารธุรกิจ6162200000000061622
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)131629000000000131629

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.9169331 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.