ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์19231950001923195
เครื่องมือกล4814900048149
แม่พิมพ์โลหะ454500045045
โครงสร้าง434300043043
ไฟฟ้ากำลัง9279900092799
อิเล็กทรอนิกส์88181060008818106
เทคนิคคอมพิวเตอร์2473100024731
ก่อสร้าง937100000937100
โยธา503787000503787
สถาปัตยกรรม363066000363066
รวม อุตสาหกรรม711110821000000000711110821
การบัญชี2611213800026112138
การขาย132437000132437
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ34861200003486120
รวม พาณิชยกรรม7322229500000000073222295
ธุรกิจเสื้อผ้า279000279
อาหารและโภชนาการ4172100041721
รวม คหกรรม6243000000000062430
การโรงแรม174663000174663
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว174663000000000174663
เทคโนโลยีสารสนเทศ162642000162642
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ162642000000000162642
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)8234281251000000 0008234281251

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์18721890001872189
เครื่องมือกล14231450001423145
แม่พิมพ์โลหะ161600016016
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม3113200031132
เครื่องกลไฟฟ้า606000060060
ติดตั้งไฟฟ้า10131040001013104
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม8399200083992
เทคนิคการก่อสร้าง6516600065166
โยธา641983000641983
เทคนิคสถาปัตยกรรม162036000162036
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์5141900051419
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย1131400011314
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์77000707
รวม อุตสาหกรรม7887586300000000078875863
การบัญชี2819822600028198226
การตลาด3525500035255
การพัฒนาเว็บเพจ39951340003995134
รวม บริหารธุรกิจ7034541500000000070345415
ธุรกิจอาหาร6232900062329
รวม คหกรรม6232900000000062329
บริการส่วนหน้าโรงแรม154156000154156
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว154156000000000154156
เทคโนโลยีสารสนเทศ241640000241640
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร241640000000000241640
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)9035001403000000 0009035001403

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า77000707
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707000000000707
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ6162200061622
รวม บริหารธุรกิจ6162200000000061622
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)131629000000000131629

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.9265530 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.