ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์1521153119119114111586864712473
เครื่องมือกล4214335136303026261332135
แม่พิมพ์โลหะ393931312424161171101111
เชื่อมโลหะ35351515311321511696298
ไฟฟ้ากำลัง82688674716565535326710277
อิเล็กทรอนิกส์64218560969708783914023339272
เทคนิคคอมพิวเตอร์1241699211224446551
ก่อสร้าง5312653474136339262614922171
โยธา57197634114527835202013838176
สถาปัตยกรรม151934182139182341185236968137
รวม อุตสาหกรรม551836344225347543645481303831117121891901
การบัญชี14951091110912081261342515335381416
การขาย202022022883325153
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1797114356510015911068263475279354
รวม พาณิชยกรรม312122434819424223225248108090112711823
ธุรกิจเสื้อผ้า440011055
อาหารและโภชนาการ4141811920212145575057
รวม คหกรรม41822119202121406675562
การโรงแรม93443635414424627921118139
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว93443635414424627921118139
เทคโนโลยีสารสนเทศ6243013173015924115164555100
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ6243013173015924115164555100
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)601371972490318808480333813 326106432189711283025

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์1361137139139232302981299
เครื่องมือกล11211131151116363602632265
แม่พิมพ์โลหะ1111252511037037
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม2626151533044044
เครื่องกลไฟฟ้า4444571581111201122114
ติดตั้งไฟฟ้า8919060363171701664170
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม69978611071718013720157
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง3464039342141150871097
โยธา491362301444911008828116
เทคนิคสถาปัตยกรรม121123187256390362157
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์134841222011718
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย8210381100111021
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์00220202
รวม อุตสาหกรรม5914763857051621132713900012931051398
การบัญชี1715216981111191717025280305
การตลาด250526283466088492
การพัฒนาเว็บเพจ24102126267610251116055189244
รวม บริหารธุรกิจ43304347402152555343900088553641
ธุรกิจอาหาร2131539120052227
รวม คหกรรม21315391200000052227
บริการส่วนหน้าโรงแรม53439111120064551
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว534391111200000064551
เทคโนโลยีสารสนเทศ3133417122977140552277
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร313341712297714000552277
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)672401107363129892914448192 00014477472194

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า10212880101028230
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 88990171734034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต18220170170002702762264
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1514293101303333185775
รวม บริหารธุรกิจ1514293101300003333185775
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)3316492010300002733608059139

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2339611 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.