ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |    | ทั้งหมด | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ยานยนต์15211531201208018186864382440
เครื่องมือกล4214336137161626261202122
แม่พิมพ์โลหะ3939313110101511695196
เชื่อมโลหะ35351010121131511672274
ไฟฟ้ากำลัง83689674716262535326510275
อิเล็กทรอนิกส์64218561970433463914020734241
เทคนิคคอมพิวเตอร์1241699131144438543
ก่อสร้าง531265347411919262613219151
โยธา56197535114620424191913034164
สถาปัตยกรรม1519341921407613185235951110
รวม อุตสาหกรรม551836344225347528216298301830915561601716
การบัญชี149510911109120145463515429300329
การขาย202022022113324446
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1796113346599642488263465229294
รวม พาณิชยกรรม31211242471942417889511809196573669
ธุรกิจเสื้อผ้า440011055
อาหารและโภชนาการ414181192005553843
รวม คหกรรม418221192000006654348
การโรงแรม93443635414414527921117138
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว93443635414414527921117138
เทคโนโลยีสารสนเทศ623291317301592411516455499
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ623291317301592411516455499
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)601369970489318807308154462 32510643117239472670

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์13711388787232302471248
เครื่องมือกล11511161001101353502502252
แม่พิมพ์โลหะ1111111111023023
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม26268833037037
เครื่องกลไฟฟ้า431443313412113088391
ติดตั้งไฟฟ้า8919048149171701542156
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม68977111127180861197
ระบบโทรคมนาคม00110101
เทคนิคการก่อสร้าง3764352714115056965
โยธา4913621331691100711788
เทคนิคสถาปัตยกรรม15112686146390292049
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์134123220459
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย82104480012618
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์00220202
รวม อุตสาหกรรม599486473292135013271390001060761136
การบัญชี17152169447511717021216237
การตลาด25052291166046569
การพัฒนาเว็บเพจ2610212834751116034117151
รวม บริหารธุรกิจ45304349960695343900059398457
ธุรกิจอาหาร21315110031316
รวม คหกรรม2131510100000031316
บริการส่วนหน้าโรงแรม53439110053540
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว5343901100000053540
เทคโนโลยีสารสนเทศ3133410152577140482573
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร313341015257714000482573
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)68240210843499744614448192 00011755471722

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
เทคโนโลยีไฟฟ้า10212880101028230
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 88990171734034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต18220170170002702762264
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1514293101303333185775
รวม บริหารธุรกิจ1514293101300003333185775
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)3316492010300002733608059139

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.3102341 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.