คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม 20
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวุฒินันท์ นางธิดาวรรณ นายจำเริญ นายฉัตรชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางอรทัย นายพรธิวา น.ส.ปัทมพร นายนพพร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณกฤต น.ส.ศิริบูรณ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายณัฐวัฒน์ นายโควิน นายสิริชัย นายคณันนท์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางประจักษ์ศรี นางประจักษ์ศรี นางมัลลิกา
โฮมรูม
นายวสันต์ นายกัมปนาท นางวิไล นางวิไล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนเรศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ