คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.16
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสิริชัย สิมชมภู
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-35
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-18-18 30

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ภัทรภรณ์
//------------- 21001005 -------------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
//------------- 20001301 -------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
//--------- 21012001 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
นายพัฒนพงษ์
//--------- 21012006 ---------//
นายบุญชัย วสยางกูร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณันนท์
//------------- 21001008 -------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001001 ------------------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
//--------- 20001201 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ