คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.16
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายบุญนาน มากสิงห์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
2101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  11-21-18 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
//------------- 20012001 -------------//
น.ส. กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001302 ---------//
นายชินาธิป พิมศร
นายชินาธิป
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนพพร
//------------- 21012106 -------------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายอัตตะพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิริชัย
//------------- 21012102 -------------//
นายสิริชัย สิมชมภู
โฮมรูม
//------------- 21012102 -------------//
นายสิริชัย สิมชมภู
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001002 ---------//
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
//--------------------------- 21001003 ---------------------------//
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
      (นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ