คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  14-24-22 38

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนพพร
//------------- 21012009 -------------//
นายนพพร สมคิด
นายเสริมศักดิ์
//------------- 21001006 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรศักดิ์
//------------- 21012105 -------------//
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
//--------- 20001203 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
น.ส.พิมพ์พัชชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ
//------------- 21001009 -------------//
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 20011004 -------------//
นายถาวร นาคกระโทก
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012005 ---------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
//--------- 21012002 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
โฮมรูม
นายวสันต์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012002 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
//--------- 21012005 ---------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
นายธวัชชัย
//--------- 20001101 ---------//
นายวุฒินันท์ บุสภาค
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ