คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายกัมปนาท พระสุพรรณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 2-3-25
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22
2101-9002งานแก๊สรถยนต์ 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  13-23-19 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012101 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
//--------- 21012104 ---------//
นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก
นายกิตติวัฒน์ นายกิตติวัฒน์
//------------- 21012101 -------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรศักดิ์
//------------- 21012111 -------------//
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
//------------- 21012111 -------------//
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 21012003 ---------//
นายบุญชัย วสยางกูร
นายจรินทร์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21012004 ---------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012107 ---------//
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
นายจรินทร์ ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ
โฮมรูม
//--------- 21019002 ---------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เยาวภา
//--------- 21012004 ---------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
นายบุญชัย
//--------- 21012003 ---------//
นายบุญชัย วสยางกูร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
      (นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ