คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายเดชฤทธิ์ เดชพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  13-24-21 37
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 21012005 ---------//
นายเดชฤทธิ์ เดชพันธ์
//------------- 21012005 -------------//
นายเดชฤทธิ์ เดชพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายดำรงศักดิ์
//------------- 21012105 -------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
นายบัญชา
//------------- 21001006 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพัฒนพงษ์
//------------- 21001009 -------------//
นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเมธาวุฒิ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012002 ---------//
นายสิริชัย สิมชมภู
//--------- 21012002 ---------//
นายสิริชัย สิมชมภู
โฮมรูม
นายสิริชัย
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011004 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.ศุทธ์หทัย หารไชย
นายนพพร
//------------- 21012009 -------------//
นายนพพร สมคิด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ