คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายภควัตร สิงห์คำ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 2-3-25
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
2101-9002งานแก๊สรถยนต์ 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  13-23-19 36

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012107 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
//--------- 21012101 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
//------------- 21012101 -------------//
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012003 ---------//
นายบุญชัย วสยางกูร
//--------- 21012004 ---------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
นายจรินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรศักดิ์
//------------- 21012111 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21012111 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012004 ---------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
//--------- 21012003 ---------//
นายบุญชัย วสยางกูร
โฮมรูม
นายบุญชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบุญชัย
//------------- 21012104 -------------//
นายบุญชัย วสยางกูร
นายจรินทร์
//------------- 21019002 -------------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ