คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายโควิน เดชพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 2-3-25
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22
2101-9002งานแก๊สรถยนต์ 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  13-23-19 36

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ
//------------- 21012111 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
//------------- 21012111 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
//--------- 21012107 ---------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012004 ---------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
//--------- 21012004 ---------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
นายจรินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012101 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
//--------- 21012101 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพัฒนพงษ์ น.ส.เยาวภา นายอดิศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจรินทร์
//------------- 21019002 -------------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
โฮมรูม
นายบุญชัย
//------------- 21012104 -------------//
นายบุญชัย วสยางกูร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012003 ---------//
นายบุญชัย วสยางกูร
//--------- 21012003 ---------//
นายบุญชัย วสยางกูร
นายบุญชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ