คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสิริวัฒก์ เรืองฐิติรัก
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37
2101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22
2101-9002งานแก๊สรถยนต์ 1-3-24
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 2-3-25
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  12-20-17 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012003 ---------//
นายบุญชัย วสยางกูร
//--------- 21012004 ---------//
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
นายจิรศักดิ์ น.ส.ศุทธ์หทัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012107 ---------//
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
นายจิรศักดิ์ นายสุระชัย
//---------------------- 21012111 ----------------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21012003 -------------//
นายบุญชัย วสยางกูร
นายจรินทร์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายจรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจรินทร์
//------------- 21019002 -------------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012101 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
//--------- 21012101 ---------//
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
นายจตุรงค์ น.ส.พิมพ์พัชชา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ