คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.34
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสิริชัย สิมชมภู
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-37
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-8501โครงการ *-*-44
2101-2207งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  12-22-23 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012207 ---------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
//--------- 21012207 ---------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
นายมีโชติ
//------------- 21012007 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012109 ---------//
นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร
//--------- 21012109 ---------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
นายจิรโรจน์
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายดำรงศักดิ์
//------------- 21012103 -------------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21012103 -------------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21018501 ------------------//
นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพัฒนพงษ์
//------------- 21012008 -------------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
นายธวัชชัย
//------------- 21012104 -------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
      (นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ