คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2102-2004วัดละเอียด 1-2-23
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  15-19-22 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรยุทธ์
//--------- 20012001 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
น.ส.พิมพ์พัชชา
นายภาสกร
//--------- 21022004 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001001 ------------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.ภัทรธิตา เทพแสง
นายมนวรรธณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
กิจกรรม
กิจกรรม
นางนาตยา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจตุรงค์
//------------- 21001007 -------------//
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
โฮมรูม
//--------- 20001301 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิทธิชัย
//------------- 21001008 -------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
นางนาตยา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน........................................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ