คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายจิรยุทธ์ โชติกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
2102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22
2102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2102-2202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 1-3-24
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  21-15-26 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022003 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
//--------- 21022201 ---------//
นายมงคล บุญอนันต์
//--------- 20011001 ---------//
นายพุตตาล วรรณทอง
น.ส.ศิริบูรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001002 ---------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
//--------------------------- 21001003 ---------------------------//
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอินทร์
//------------- 21022202 -------------//
นายอินทร์ จงจำ
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.เยาวภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
//--------- 20001302 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
นางวิไลลักษณ์
โฮมรูม
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอินทร์
//--------- 20011004 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 21022301 ---------//
นายมงคล บุญอนันต์
น.ส.ศิริบูรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ