คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายสมศักดิ์ ไพคำนาม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22
2102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
2102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24
 รวม  11-28-20 39
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022203 ---------//
นายมงคล บุญอนันต์
//--------- 21022203 ---------//
นายสุริยา สุขเจริญ
//------------------ 21022203 ------------------//
นายสุริยา สุขเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
นายถาวร
นายจิรยุทธ์
//------------- 21022001 -------------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมศักดิ์
//------------- 21022011 -------------//
นายมงคล บุญอนันต์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022110 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัญชา
//------------- 21001006 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
โฮมรูม
นายมงคล
//------------- 21022009 -------------//
นายมงคล บุญอนันต์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022008 ---------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//--------- 21022008 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//------------------ 21022008 ------------------//
นายภาสกร จำปาเรือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน........................................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ