คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายสิทธิชัย คำเสียง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2102-2107หล่อโลหะ 2-3-35
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
 รวม  12-21-19 33

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022005 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
//------------- 20011003 -------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022006 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//--------- 21022007 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
น.ส.พิมพ์พัชชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022107 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
//--------- 21022107 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายอินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022102 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
//--------- 21022102 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
โฮมรูม
//------------------ 21022102 ------------------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21022104 ------------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
//--------- 21022104 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ