คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายภาสกร จำปาเรือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
2102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48
2102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24
2102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2-4-26
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 2-4-26
2102-8503โครงการ 2 *-*-22
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  11-27-19 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022103 ---------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//--------- 21022103 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
//------------------ 21022103 ------------------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพุตตาล
//------------- 21022105 -------------//
นายอินทร์ จงจำ
นายภาสกร
//------------- 21022010 -------------//
นายพุตตาล วรรณทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022106 ---------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//--------- 21022106 ---------//
นายสมศักดิ์ ไพคำนาม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022106 ---------//
นายสมศักดิ์ ไพคำนาม
น.ส.พิมพ์พัชชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21028503 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//--------- 21022109 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
โฮมรูม
//------------------ 21022109 ------------------//
นายภาสกร จำปาเรือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประยูร
//------------- 21001005 -------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
นายจิรยุทธ์
//--------- 21022002 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ