คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายอินทร์ จงจำ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
2102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  16-19-22 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022003 ---------//
นายมงคล บุญอนันต์
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
นายมงคล
//--------- 20011004 ---------//
นายมงคล บุญอนันต์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001002 ---------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
//--------------------------- 21001003 ---------------------------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001001 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
โฮมรูม
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022008 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//--------- 21022008 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//------------------ 21022008 ------------------//
นายภาสกร จำปาเรือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ