คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชพ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายภาสกร จำปาเรือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2102-2004วัดละเอียด 1-2-23
2102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22
2102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  16-16-22 32

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
นายภาสกร
//--------- 21022004 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ
//------------- 21001007 -------------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
//--------- 20001601 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
น.ส.อัจฉราวดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรยุทธ์
//--------- 20012001 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
นายอดิศักดิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022201 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
โฮมรูม
//--------- 21022301 ---------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรเมษฐ์
//------------- 21001008 -------------//
นายพุตตาล วรรณทอง
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ