คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายสุริยา สุขเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
2102-2204ผลิตแม่พิมพ์ตัด 2-6-48
2102-2205ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2-6-48
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  10-30-20 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิทธิชัย
//------------- 21022009 -------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
//--------- 21022006 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
น.ส.เยาวภา นางวิไลลักษณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022204 ---------//
นายสมศักดิ์ ไพคำนาม
//--------- 21022204 ---------//
นายสมศักดิ์ ไพคำนาม
//------------------ 21022204 ------------------//
นายสมศักดิ์ ไพคำนาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21022104 ------------------//
นายภาสกร จำปาเรือง
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022104 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022205 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
//--------- 21022205 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
โฮมรูม
//------------------ 21022205 ------------------//
นายอินทร์ จงจำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทรงสิทธิ์
//------------- 21001005 -------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
//--------- 20001302 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ