คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชพ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายอินทร์ จงจำ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24
2102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
2102-2202เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 1-3-24
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48
2102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  12-25-20 37

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภาสกร
//------------- 21022010 -------------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//--------- 21022007 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
//--------- 20001203 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022203 ---------//
นายพุตตาล วรรณทอง
//--------- 21022203 ---------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//------------------ 21022203 ------------------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภาสกร
//------------- 21022011 -------------//
นายปรเมษฐ์ เวชกามา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022110 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
นายอัตตะพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา
//------------- 21001006 -------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
โฮมรูม
นายสิทธิชัย
//------------- 21022202 -------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรยุทธ์
//------------- 21022001 -------------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ