คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชพ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายสิทธิชัย คำเสียง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2206ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 2-6-48
2102-8502โครงการ 1 *-*-22
2102-8503โครงการ 2 *-*-22
2102-2107หล่อโลหะ 2-3-35
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 2-4-26
 รวม  12-19-21 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022005 ---------//
นายภาสกร จำปาเรือง
//--------- 20011001 ---------//
นายอินทร์ จงจำ
นายสิทธิชัย
//--------- 21022002 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022109 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
//--------- 21022109 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
//--------- 21022109 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21028502 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
//--------- 21028503 ---------//
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
นายไสว
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022206 ---------//
นายมงคล บุญอนันต์
//--------- 21022206 ---------//
นายมงคล บุญอนันต์
โฮมรูม
//------------------ 21022206 ------------------//
นายมงคล บุญอนันต์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022107 ---------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
//------------- 21022107 -------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
//--------- 20011003 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายจิรยุทธ์  โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ