คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2103-2007เขียนแบบช่างชื่อมโลหะ 1-3-24
2103-2001งานเชื่อมไฟฟ้า 1 1-3-24
2103-2008กระบวนการเชื่อม 2-0-22
2103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-21-21 35

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางภัทรภรณ์
//------------- 21032007 -------------//
นางภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์
นายประสิทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทรงสิทธิ์
//------------- 21032001 -------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032008 ---------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
โฮมรูม
//--------- 21001003 ---------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21032106 -------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ