คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โลหะการ
สาขางาน เชื่อมโลหะ
ที่ปรึกษานายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2103-2007เขียนแบบช่างชื่อมโลหะ 1-3-24
2103-2001งานเชื่อมไฟฟ้า 1 1-3-24
2103-2008กระบวนการเชื่อม 2-0-22
2103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-21-21 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21032008 ---------//
นายวิเชียร บุญลี
นายไสว น.ส.เยาวภา
นายถาวร
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//--------- 20001302 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
นายวิเชียร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032007 ------------------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวิเชียร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
นายวิเชียร บุญลี
โฮมรูม
//--------- 21001003 ---------//
นายวิเชียร บุญลี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032106 ------------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
นายภิญโญ
//------------- 21032001 -------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายทรงสิทธิ์  บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ