คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26
2103-2112งานสี 1-3-24
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  13-21-20 34

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001002 ---------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//------------- 20012001 -------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001001 ------------------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
//------------- 20001301 -------------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเสริมศักดิ์
//------------- 21001006 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.เยาวภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21031001 ------------------//
น.ส.ภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์
โฮมรูม
//--------- 21031001 ---------//
น.ส.ภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ภัทรภรณ์
//------------- 21032112 -------------//
น.ส.ภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
น.ส.เยาวภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ