คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชช.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2103-2002งานเชื่อมไฟฟ้า 2 0-6-26
2103-2005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 1-3-24
2103-2006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 1-3-24
2103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2-0-22
2103-2011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 1-3-24
2103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24
2103-2111วัสดุช่างเชื่อม 2-0-22
2103-2207มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  14-25-22 39

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประสิทธิ์ น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 20001501 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
//------------- 21032011 -------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
//--------- 21032111 ---------//
น.ส.ภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภิญโญ
//------------- 21032005 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
น.ส.ภัทรภรณ์
//------------- 21032003 -------------//
น.ส.ภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032002 ------------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032002 ---------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทรงสิทธิ์
//------------- 21032006 -------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
โฮมรูม
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุริยนต์
//------------- 21001007 -------------//
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
//--------- 21032009 ---------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
//--------- 21032207 ---------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ