คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชช.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โลหะการ
สาขางาน เชื่อมโลหะ
ที่ปรึกษานายวิเชียร บุญลี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2103-2010กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
2103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2 0-6-26
2103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0-6-26
2103-2209งานเชื่อมแก๊ส 1-3-24
2103-2103งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 0-6-26
2103-2203เขียนแบบโครงสร้าง 1-3-24
2103-2004งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  6-31-16 37
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032209 ------------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
//------------------ 21032004 ------------------//
นายวิเชียร บุญลี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032203 ------------------//
นายวิเชียร บุญลี
//--------- 21032202 ---------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
//--------- 21032103 ---------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032202 ------------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032201 ---------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032103 ------------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
โฮมรูม
//------------------ 21032201 ------------------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 21032010 ---------//
นายวิเชียร บุญลี
นายอดิศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายทรงสิทธิ์  บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ