คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชช.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โลหะการ
สาขางาน เชื่อมโลหะ
ที่ปรึกษานายวิเชียร บุญลี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2103-2002งานเชื่อมไฟฟ้า 2 0-6-26
2103-2006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 1-3-24
2103-2005งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 1-3-24
2103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2-0-22
2103-2011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 1-3-24
2103-2003งานทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24
2103-2111วัสดุช่างเชื่อม 2-0-22
2103-2207มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
 รวม  14-25-22 39
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภิญโญ
//------------- 21032005 -------------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
นายมีโชติ
//------------- 21001007 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประสิทธิ์
//------------- 21032011 -------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 21032111 ---------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณกฤต
//------------- 21032003 -------------//
นายวิเชียร บุญลี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032207 ---------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
โฮมรูม
//--------- 21032009 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 21032002 ---------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทรงสิทธิ์
//------------- 21032006 -------------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
//------------------ 21032002 ------------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน....................................
(นายทรงสิทธิ์  บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ