คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชช.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โลหะการ
สาขางาน เชื่อมโลหะ
ที่ปรึกษานายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2103-2110งานผลิตภัณฑ์และอะลูมิเนียม 1-3-24
2103-2114งานเชื่อมซ่อมบำรุง 1-3-24
2103-2204งานโครงสร้าง 1-3-24
2103-2205การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 2-0-22
2103-2206ความแข็งแรงของวัสดุ 2-0-22
2103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 3 0-6-26
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2103-8501โครงการ *-*-44
 รวม  9-22-20 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21032113 ---------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
//--------- 21032205 ---------//
นายวิเชียร บุญลี
//------------------ 21032113 ------------------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21038501 ------------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประสิทธิ์
//------------- 21032204 -------------//
นายวิเชียร บุญลี
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21032012 -------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21032114 ------------------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
โฮมรูม
นายคณันนท์
//------------- 21001008 -------------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21032206 ---------//
นายวิเชียร บุญลี
//------------------ 21032110 ------------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายทรงสิทธิ์  บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ