คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
2104-2115เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-20-21 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001002 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
//--------------------------- 21001003 ---------------------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21042001 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
น.ส.อัจฉราวดี นายอัตตะพงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ
//------------- 21001007 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.วิสุดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
โฮมรูม
น.ส.เยาวภา น.ส.พิมพ์พัชชา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมงคล
//------------- 21001008 -------------//
นายมงคล บุญอนันต์
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
น.ส.วิสุดา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ