คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายฉัตรชัย ไชยสาร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
2104-2115เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-20-21 34

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042115 ---------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
นายเกียรติศักดิ์
//------------- 21001007 -------------//
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001002 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
//--------- 21042001 ---------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21042001 ---------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรเมษฐ์
//------------- 21001008 -------------//
นายปรเมษฐ์ เวชกามา
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
//--------- 21001003 ---------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ