คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายสุภาษิต ดวนใหญ่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  18-18-25 36

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//------------- 20011004 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ภัทรภรณ์
//------------- 21001005 -------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
//------------- 20012001 -------------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042101 ---------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//--------- 20011001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัณฑิตย์
//------------- 21001001 -------------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
โฮมรูม
//------------- 20001301 -------------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
//------------- 20011003 -------------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ