คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
2104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
2104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-35
2104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
2104-2007เครื่องทำความเย็น 2-3-35
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12
2104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  9-27-18 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำเริญ
//------------- 21042004 -------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
นายเสริมศักดิ์
//------------- 21042002 -------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
//------------- 21042102 -------------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
นายณัฐวัฒน์
//------------- 21042006 -------------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001306 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
//--------- 20001203 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
//------------- 21042111 -------------//
นายอักษรทัย งามแสง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042005 ---------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
//--------- 21042007 ---------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
โฮมรูม
นายสุภาษิต
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042007 ---------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
//--------- 21042005 ---------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
นายอดิศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ