คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายอักษรทัย งามแสง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
2104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
2104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 2-3-35
2104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
2104-2007เครื่องทำความเย็น 2-3-35
2104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  9-27-18 36

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำเริญ
//------------- 21042004 -------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
นายฉัตรชัย
//------------- 21042002 -------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
//------------- 21042102 -------------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
นายณัฐวัฒน์
//------------- 21042006 -------------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001306 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 20001203 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
กิจกรรม
กิจกรรม
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
//------------- 21042111 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042005 ---------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
//--------- 21042007 ---------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
โฮมรูม
นายสุภาษิต
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042007 ---------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
//--------- 21042005 ---------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
นายอดิศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ