คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35
2104-2104หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
2104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
2104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  7-28-16 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์
//------------- 21042106 -------------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
//------------- 21042106 -------------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุภาษิต
//------------- 21042103 -------------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
//------------- 21042103 -------------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042008 ---------//
นายปฏิพล รวยสูงเนิน
//--------- 21042104 ---------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
กิจกรรม
กิจกรรม
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา
//------------- 21042010 -------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
โฮมรูม
//--------- 20001207 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเสริมศักดิ์
//------------- 21042003 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
//------------- 21042008 -------------//
นายปฏิพล รวยสูงเนิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ