คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.34
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายสุภาษิต ดวนใหญ่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
2104-8501โครงการ *-*-44
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10-19-20 33
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//--------- 21042121 ---------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
//--------- 20011002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิศาล
//------------- 21042107 -------------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวัฒน์
//------------- 21001009 -------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพิศาล
//------------- 21042105 -------------//
นายปฏิพล รวยสูงเนิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย
//------------- 21042009 -------------//
นายภาสกร ดงทอง
โฮมรูม
นายปฏิพล
//------------- 21042109 -------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21042009 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//--------- 21048501 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
นายฉัตรชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ