คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษาน.ส.ธัญณิชา สมนา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  13-22-19 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมคิด
//------------- 21052002 -------------//
นายสมคิด พิมสอน
นายเกียรติศักดิ์
//------------- 21001007 -------------//
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.Yang Zhi
//--------- 20001404 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//--------- 21001005 ---------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 21001003 ----------------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายบุญนาน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิทธิชัย
//------------- 21001008 -------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
โฮมรูม
//--------- 21001005 ---------//
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
น.ส.พิมพ์พัชชา น.ส.อัจฉราวดี
น.ส.เยาวภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ