คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายอรุณ ทองกลม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  11-26-20 37

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคณันนท์
//------------- 21001008 -------------//
นายสิทธิชัย คำเสียง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรศักดิ์
//------------- 21001007 -------------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสันติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมคิด
//------------- 21052002 -------------//
น.ส.ธัญณิชา สมนา
นายสันติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ