คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษาน.ส.ธัญณิชา สมนา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35
2105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
2105-2102ระบบเสียง 1-3-24
2105-2103ระบบภาพ 1-3-24
2105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-22
2105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  11-23-19 34

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20012001 -------------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
น.ส.ธัญณิชา
//------------- 21052004 -------------//
น.ส.ธัญณิชา สมนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
นายอรุณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทรงธรรม
//------------- 21052102 -------------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทรงธรรม
//------------- 21052103 -------------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052009 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
//--------- 21052009 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
นายศรัณย์
//--------- 21052116 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ