คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายวิสณุกร ดาวไสย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
2105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35
2105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
2105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-22
2105-2102ระบบเสียง 1-3-24
2105-2103ระบบภาพ 1-3-24
2105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  12-26-21 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//------------- 20011003 -------------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
//--------- 21052116 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทรงธรรม
//------------- 21052103 -------------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
นายสมคิด
//------------- 21052006 -------------//
นายสมคิด พิมสอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052009 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
//--------- 21052009 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
กิจกรรม
กิจกรรม
นายศรัณย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิสณุกร
//------------- 21052102 -------------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
โฮมรูม
นายวิสณุกร
//------------- 21052004 -------------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
//--------- 21052011 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
นายอรุณ นายเทียนชัย
//--------- 20012001 ---------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ