คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
2105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35
2105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24
2105-2114โทรศัพท์ 1-3-24
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  13-24-21 37

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ธัญณิชา
//------------- 21052114 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
นายอรุณ
//------------- 21052008 -------------//
นายอรุณ ทองกลม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันทัด
//------------- 21052007 -------------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
//--------- 20001501 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 20001601 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.ธัญณิชา สมนา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052005 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
//--------- 21052005 ---------//
นายอรุณ ทองกลม
โฮมรูม
นายอรุณ นายอดิศักดิ์ นายอัตตะพงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศรัณย์
//------------- 21052003 -------------//
น.ส.ธัญณิชา สมนา
นายองอาจ
//------------- 21001009 -------------//
นายองอาจ อรรคบุตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ