คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายองอาจ อรรคบุตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
2105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24
2105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-8501โครงการ *-*-44
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
2105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  12-23-23 39
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอรุณ
//------------- 21052106 -------------//
นายอรุณ ทองกลม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21052111 ---------//
นายองอาจ อรรคบุตร
//--------- 21052111 ---------//
นายองอาจ อรรคบุตร
นายองอาจ
//------------- 21052110 -------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 21052101 ---------//
น.ส.ธัญณิชา สมนา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 21052107 ------------------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมคิด
//------------- 21052104 -------------//
นายสมคิด พิมสอน
โฮมรูม
นายทรงธรรม
//------------- 21052010 -------------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันทัด
//------------- 21052105 -------------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
นายศรัณย์
//------------------ 21058501 ------------------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ